Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

27. Η εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada" (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada" (2018/2696(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Anna Hedh.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Inés Ayala Sender, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Anna Hedh η οποία απαντά, Izaskun Bilbao Barandica και Jordi Solé.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου