Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2666(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debatter :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

28. Skydd av migrerande barn (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000031/2018) från Anna Maria Corazza Bildt och Roberta Metsola, au nom du groupe PPE; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein och Enrique Guerrero Salom, för S&D-gruppen; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans och Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen; Judith Sargentini och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Att skydda migrerande barn (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst och Jean Lambert utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström och Krisztina Morvai.

Talare: Věra Jourová.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola och Ivo Belet, för PPE-gruppen; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos och Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, för S&D-gruppen; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar och Gérard Deprez, för ALDE-gruppen; Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen samt Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, om att skydda migrerande barn (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 3.5.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy