Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2922(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000040/2018 (B8-0017/2018)

Συζήτηση :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

29. Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000040/2018) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000041/2018) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Ο Sirpa Pietikäinen αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Monika Panayotova.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου