Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Искане за снемане на имунитет
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Преговори преди първо четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 11.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 12.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Внесени документи
 16.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 17.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 18.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 19.Ред на работа
 20.Прието решение на Комисията относно пакета от мерки за МФР за периода след 2020 г. (разискване)
 21.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г. (разискване)
 22.Президентски избори във Венесуела (разискване)
 23.Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (разискване)
 24.Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ (разискване)
 25.Престъпления, свързани с преследване, и защита на жертвите в ЕС (разискване)
 26.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 27.Прилагане на международните стандарти в областта на сексуалното насилие от страна на Испания в контекста на делото „Ла Манада“ (разискване)
 28.Закрилата на децата мигранти (разискване)
 29.Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (разискване)
 30.Преодоляване на проблемите с безопасността в селското стопанство в ЕС (разискване)
 31.Състав на комисиите
 32.Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (кратко представяне)
 33.Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (кратко представяне)
 34.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 35.Дневен ред на следващото заседание
 36.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (195 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от поименно гласуване (45 kb) 
 
Протокол (81 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от поименно гласуване (30 kb) 
 
Протокол (295 kb) Присъствен списък (78 kb) Резултати от поименно гласуване (443 kb) 
Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност