Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Υποδοχή
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 12.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 13.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 17.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 18.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 19.Διάταξη των εργασιών
 20.Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το ΠΔΠ μετά το 2020 (συζήτηση)
 21.Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016 (συζήτηση)
 22.Προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 23.Ετήσια έκθεση του 2016 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE - Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 24.Πολιτική συνοχής και θεματικός στόχος «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» (συζήτηση)
 25.Εγκλήματα παρενοχλητικής παρακολούθησης και προστασία των θυμάτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 26.Αίτημα διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 27.Η εφαρμογή, εκ μέρους της Ισπανίας, των διεθνών προτύπων ως προς τον ορισμό της σεξουαλικής βίας ενόψει της πρόσφατης υπόθεσης "La Manada" (συζήτηση)
 28.Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (συζήτηση)
 29.Καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (συζήτηση)
 30.Αντιμετώπιση της ασφάλειας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ (συζήτηση)
 31.Σύνθεση των επιτροπών
 32.Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές του κλάδου των αιγοπροβάτων στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 33.Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 34.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 35.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 36.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (196 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (45 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (27 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (306 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (358 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου