Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Tervitus
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 12.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 13.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 19.Tööplaan
 20.Komisjoni otsus 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta (arutelu)
 21.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (arutelu)
 22.Presidendivalimised Venezuelas (arutelu)
 23.ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne (arutelu)
 24.Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ (arutelu)
 25.Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis (arutelu)
 26.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 27.Seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamine Hispaanias hiljutise La Manada juhtumi valguses (arutelu)
 28.Lapsrändajate kaitse (arutelu)
 29.Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (arutelu)
 30.Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis (arutelu)
 31.Parlamendikomisjonide koosseis
 32.ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (lühiettekanne)
 33.Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (lühiettekanne)
 34.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 35.Järgmise istungi päevakord
 36.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (45 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (28 kb) 
 
Protokoll (268 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (429 kb) 
Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika