Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 268kWORD 76k
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Tervitus
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 12.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 13.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 19.Tööplaan
 20.Komisjoni otsus 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta (arutelu)
 21.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (arutelu)
 22.Presidendivalimised Venezuelas (arutelu)
 23.ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne (arutelu)
 24.Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ (arutelu)
 25.Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis (arutelu)
 26.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 27.Seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamine Hispaanias hiljutise La Manada juhtumi valguses (arutelu)
 28.Lapsrändajate kaitse (arutelu)
 29.Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (arutelu)
 30.Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis (arutelu)
 31.Parlamendikomisjonide koosseis
 32.ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (lühiettekanne)
 33.Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (lühiettekanne)
 34.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 35.Järgmise istungi päevakord
 36.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 19. aprillil 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 13.05.


3. Presidentuuri avaldus

President tegi avalduse, milles ta mõistis hukka eelkõige Islamiriigi ja Boko Harami poolt hiljuti toime pandud terrorirünnakud ja usulise tagakiusamise Filipiinidel, Kesk-Aafrika Vabariigis, Afganistanis ja Nigeerias. Ta avaldas parlamendi nimel ohvrite perekondadele kaastunnet.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Tervitus

President tervitas parlamendi nimel delegatsiooni, mille eesotsas oli Kiievi ja kogu Vene-Ukraina patriarh Tema Pühadus Filaret, kes viibis ametlike külaliste rõdul.


6. Parlamendi koosseis

Jan Philipp Albrecht on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 3. juulist 2018.

Vastavalt kodukorra artiklile 4 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.


7. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul otsustas parlament kinnitada parlamendiliikmete Ana Miranda, Elsi Kataineni ja Miroslavs Mitrofanovsi mandaadi vastavalt alates 28. veebruarist, 1. märtsist ja 5. märtsist 2018.


8. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Kreeka pädevad asutused on edastanud seoses Georgios Kyrtsose suhtes Ateena esimese astme kohtus algatatud kriminaalmenetlusega tema puutumatuse äravõtmise taotluse.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlament kiidab fraktsioonide EFDD, ENF ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadi taotluste alusel heaks järgmised ametissenimetamised:

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Aymeric Chauprade'i asemel Mireille D'Ornano

INTA-komisjon: Danilo Oscar Lancini

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Danilo Oscar Lancini

LIBE-komisjon: Giancarlo Scotta’

Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks: Giancarlo Scotta’

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Janusz Korwin-Mikke asemel Dobromir Sośnierz

Inimõiguste allkomisjon: Aymeric Chauprade'i asemel James Carver

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon: James Carveri asemel Aymeric Chauprade.


10. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks pädeva komisjoni otsuse alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- ECON-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Raportöörid: Burkhard Balz ja Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult enne järgmise päeva ehk neljapäeva, 3. mai 2018. aasta südaööd, et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


11. Parandused (kodukorra artikkel 231)

LIBE-komisjon on esitanud Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud dokumentidele järgmised parandused:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88) parandus P7_TA(2014)0212(COR01) – (12. märtsil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE-komisjon)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/680 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131) parandus P8_TA(2016)0126(COR01) (14. aprillil 2016. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE-komisjon)

Parandused loetakse kodukorra artikli 231 lõike 4 kohaselt heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates paranduste teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust nende hääletusele panemiseks.

Parandused on kättesaadavad Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


12. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)

President andis teada, et ta oli saanud kodukorra artikli 137 lõike 2 kohaselt ENVI-komisjoni taotluse konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, et ta koostaks arvamuse keskkonna-alaste õigusaktide kehtestamiseks ELis valdkondades, milles tema arvates on puudused kõige suuremad, nagu õhu ja vee kvaliteet ning jäätmed.

Konsulteerimistaotlus loetakse heaks kiidetuks, kui mõni fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei taotle 24 tunni jooksul selle hääletusele panemist.


13. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab neljapäeval, 3. mail 2018 koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Sõna võtsid Martina Anderson olukorra kohta Baskimaal, Lefteris Christoforou uue tuumajaama ehitamise kohta Türgi lõunarannikul piirkonda, kus esineb maavärinaid, ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio Martina Andersoni sõnavõtu kohta.


14. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000012/2018), mille esitas(id) Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018), mille esitas(id) Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blink evičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Lapsrändajate kaitse (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), mille esitas(id) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), mille esitas(id) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/6/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/29/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitse-eeskirju ja paremini tagada nende täitmine (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA, IMCO, AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise lennutranspordilepingu liidu nimel sõlmimise kohta (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta - Prantsusmaa taotlus – EGF/2017/009FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Vahemere mõõkkala varude taastamise kava ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1967/2006 ja (EL) 2017/2107 ICCATi rahvusvaheline ühisinspekteerimise kava (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendikomisjonid

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelisele raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2016. aasta aruande kohta (2017/2216(INI)) – CONT-komisjon - Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Raport ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondliku eesmärgi „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ elluviimise kohta – ühissätete määruse artikli 9 punkt 7 (2017/2285(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/73/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) – ITRE-komisjon - Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Raport meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus (2017/2209(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi 2018. aasta jaanuari, veebruari I ja veebruari II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


17. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629 (millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded) II, III ja V lisa (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 18. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ sadamate loetelu ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/861/EÜ (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014 maksetähtajaga seotud kohustuste täitmata jätmise osas ning kuludeklaratsioonide koostamisel kasutatava vahetuskursi osas (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2017/655, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1628 seoses väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatud kasutusel olevate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete heite seirega (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 27. aprillist 2018

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


18. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1321/2014 lennundustehnilise töötaja loa teatavate kategooriate lisamise, välistarnijatelt komponentide vastuvõtmisprotseduuri muutmise ja lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonide õiguste muutmise osas (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - tähtaeg: 20. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011 deklaratsiooni esitanud koolitusorganisatsioonide osas (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - tähtaeg: 19. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses lambda-tsühalotriini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - tähtaeg: 25. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


19. Tööplaan

Jagati välja 2018. aasta mai I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 621.577/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Kolmapäev

Fraktsiooni PPE taotlus lisada päevakorda kolmanda punktina pärast Marco Walli raportit (A8-0139/2018) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus presidendivalimiste kohta Venezuelas ning see, et arutelu kokkuvõtteks esitataks resolutsiooni ettepanekud. Hääletus toimuks neljapäeval.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, Javier Couso Permuy, kes oli selle rahuldamise vastu, Ska Keller, kes oli vastu kodukorra artikli 156 alusel, Esteban González Pons, kes tegi ettepaneku, et resolutsiooni ettepanekud asendataks presidendi avaldusega parlamendi nimel – sellele ettepanekule oli Ska Keller vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (214 poolt, 125 vastu, 16 erapooletut).

Sõna võttis Javier Couso Permuy menetluse kohta (president täpsustas).

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda pärast nõukogu ja komisjoni avaldust „Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis“ (päevakorra lõpliku projekti punkt 41) nõukogu ja komisjoni avaldus seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamise kohta Hispaanias hiljutise La Manada juhtumi valguses.

Sõna võtsid Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Rosa Estaràs Ferragut, kes oli selle rahuldamise vastu.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (188 poolt, 136 vastu, 20 erapooletut).

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada päevakorda komisjoni avaldus USA poolt terase- ja alumiiniumisektorile kehtestatud tollimaksude kohta. Arutelu kokkuvõtteks ei esitataks resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Christofer Fjellner, kes oli selle rahuldamise vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (167 poolt, 175 vastu, 10 erapooletut).

Neljapäev

Neljapäeval toimuvale hääletusele lisati vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: „Geneetiliselt muundatud suhkrupeet H7-1“.

Tööplaan kinnitati.


20. Komisjoni otsus 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta (arutelu)

Komisjoni avaldus: Komisjoni otsus 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku paketi kohta (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) tegid avalduse.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja José Manuel Fernandes.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt ja Françoise Grossetête.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler ja Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Günther Oettinger.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


21. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (arutelu)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2016. aasta aruande kohta [2017/2190(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli tutvustas raportit.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sander Loones (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Andrey Novakov fraktsiooni PPE nimel, Georgi Pirinski fraktsiooni S&D nimel, ka EIP presidendi puudumise kohta (juhataja võttis selle teadmiseks), Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel ja Tomáš Zdechovský.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere ja Ivana Maletić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Corina Crețu ja Marco Valli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.9.


22. Presidendivalimised Venezuelas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Presidendivalimised Venezuelas (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz ja Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea ja João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.10.


23. ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne (arutelu)

Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2016. aasta aruande kohta [2017/2216(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Barbara Kudrycka (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Caterina Chinnici fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Emil Radev, Inés Ayala Sender ja Zoltán Balczó.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Corina Crețu ja Gilles Pargneaux.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.6.


24. Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ (arutelu)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondliku eesmärgi „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ kohta – ühissätete määruse artikli 9 punkt 7 [2017/2285(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov tutvustas raportit.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kosma Złotowski (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues ja John Howarth.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Corina Crețu ja Andrey Novakov.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.11.


25. Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Lara Comi fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers ja Rosa Estaràs Ferragut.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


26. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)

Juhataja teatas, et oli saanud vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 2 FEMM-komisjoni taotluse konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, et ta koostaks arvamuse soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi tööturul.

Konsulteerimistaotlus loetakse heaks kiidetuks, kui mõni fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei taotle 24 tunni jooksul selle hääletusele panemist.


27. Seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamine Hispaanias hiljutise La Manada juhtumi valguses (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Seksuaalvägivalla määratluse rahvusvahelise standardi kohaldamine Hispaanias hiljutise La Manada juhtumi valguses (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, ja Anna Hedh.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Inés Ayala Sender, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Anna Hedhile, kes vastas sellele, Izaskun Bilbao Barandica ja Jordi Solé.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


28. Lapsrändajate kaitse (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000031/2018), mille esitas(id) Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel; Judith Sargentini ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Lapsrändajate kaitse (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst ja Jean Lambert esitasid küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Věra Jourová.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola et Ivo Belet, fraktsiooni PPE nimel; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos et Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy fraktsiooni S&D nimel; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar ja Gérard Deprezfraktsiooni ALDE nimel; Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel; ja Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo lapsrändajate kaitse kohta (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.12.


29. Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000040/2018), mille esitas(id) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000041/2018), mille esitas(id) Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen esitas küsimused.

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Diane James, fraktsioonilise kuuluvuseta, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano ja Dobromir Sośnierz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Jiří Pospíšil.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Monika Panayotova.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel loomkatsete üldise keelustamise kohta kosmeetikatööstuses (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.13.


30. Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000012/2018), mille esitas(id) Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness esitas küsimuse.

Phil Hogan (komisjoni liige) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Daniel Buda fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, Thomas Waitz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Paolo De Castro, Arne Gericke ja Ricardo Serrão Santos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir ja Inés Ayala Sender.

Sõna võttis Phil Hogan.

Arutelu lõpetati.


31. Parlamendikomisjonide koosseis

Parlament kiitis fraktsiooni S&D taotlusel heaks järgmise ametissenimetamise:

ECON-komisjon: Udo Bullmani asemel Giuseppe Ferrandino


32. ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (lühiettekanne)

Raport ELi lamba- ja kitsekasvatussektori praeguse olukorra ja tulevikuväljavaadete kohta [2017/2117(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness ja Maria Grapini.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.14.


33. Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (lühiettekanne)

Raport meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus [2017/2209(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini ja Mirosław Piotrowski.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.15.


34. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská ja Stanislav Polčák.


35. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 621.577/OJJE).


36. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika