Indeks 
Zapisnik
PDF 274kWORD 77k
Srijeda, 2. svibnja 2018. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Dobrodošlica
 6.Sastav Parlamenta
 7.Provjera valjanosti mandata
 8.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (čl. 69.c Poslovnika)
 11.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 12.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)
 13.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 14.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 15.Podnošenje dokumenata
 16.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 17.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 18.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 19.Plan rada
 20.Odluka Komisije o VFO-u nakon 2020. (rasprava)
 21.Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2016. (rasprava)
 22.Predsjednički izbori u Venezueli (rasprava)
 23.Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara (rasprava)
 24.Kohezijska politika i tematski cilj „promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža” (rasprava)
 25.Zločini uhođenja i zaštita žrtava u EU-u (rasprava)
 26.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)
 27.Primjena međunarodnih standarda u Španjolskoj za definiranje seksualnog nasilja u svjetlu nedavnog slučaja „La Manada” (rasprava)
 28.Zaštita djece migranata (rasprava)
 29.Globalna zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (rasprava)
 30.Sigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima u EU-u (rasprava)
 31.Sastav odbora
 32.Trenutačno stanje i budućnost sektora ovčarstva i kozarstva u EU-u (kratko predstavljanje)
 33.Medijski pluralizam i sloboda medija u Europskoj uniji (kratko predstavljanje)
 34.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 35.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 36.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtak, 19. travnja 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 13:05 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je podnio izjavu u kojoj je osudio nedavne terorističke napade i vjerske progone koje su, među ostalim, tzv. Islamska država i Boko Haram počinili na Filipinima, u Srednjoafričkoj Republici, Afganistanu i Nigeriji. U ime Parlamenta izrazio je sućut obiteljima žrtava.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


5. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Europskog parlamenta izrazio dobrodošlicu izaslanstvu koje predvodi Njegova Svetost Filaret, patrijarh kijevski i cijele Rusi i Ukrajine, koji sjedi u galeriji.


6. Sastav Parlamenta

Jan Philipp Albrecht pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 3. srpnja 2018.

U skladu s člankom 4. Poslovnika Parlament od spomenutog datuma objavljuje slobodno zastupničko mjesto te o tome obavješćuje nadležno nacionalno tijelo.


7. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI Parlement potvrđuje valjanost mandata zastupnika Ane Mirande, Elsi Katainen i Miroslavsa Mitrofanovsa s učinkom od 28. veljače, 1. ožujka i 5. ožujka 2018.


8. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna grčka tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Georgiosu Kyrtsosu u okviru kaznenog postupka koji je protiv njega pokrenuo prvostupanjski sud u Ateni.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


9. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev klubova zastupnika EFDD-a i ENF-a te tajništva nezavisnih zastupnika Parlament je ratificirao sljedeća imenovanja:

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Mireille D'Ornano umjesto Aymerica Chaupradea

Odbor INTA: Danilo Oscar Lancini

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Danilo Oscar Lancini

Odbor LIBE: Giancarlo Scotta’

Izaslanstvo za odnose s Irakom: Giancarlo Scotta’

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Dobromir Sośnierz umjesto Janusza Korwina-Mikkea

Pododbor za ljudska prava: James Carver umjesto Aymerica Chaupradea

Pododbor za sigurnost i obranu: Aymeric Chauprade umjesto Jamesa Carvera.


10. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (čl. 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluku nadležnog odbora o stupanju u međuinstitucionalne pregovore u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor ECON, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 s obzirom na mjesto sjedišta Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Izvjestitelji: Burkhard Balz i Pervenche Berès (A8-0153/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, do sutra, u četvrtak 3. svibnja 2018. u ponoć, da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


11. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Odbor LIBE je podnio sljedeće ispravke dokumenata koje je usvojio Europski parlament:

- Ispravak P7_TA(2014)0212(COR01) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1-88) – (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju od 12. ožujka 2014. radi donošenja spomenute uredbe P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - Odbor LIBE)

- Ispravak P8_TA(2016)0126(COR01) Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89-131) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju od 14. travnja 2016. radi donošenja spomenute direktive P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - Odbor LIBE)

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag najkasnije 24 sata nakon te obavijesti ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravci su dostupni na mrežnoj stranici Europarl tijekom razdoblja sjednice.


12. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)

Predsjednik je u skladu s člankom 137. stavkom 2. Poslovnika izjavio da je primio zahtjev Odbora ENVI za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom kako bi se dostavilo mišljenje o provedbi zakonodavstva EU-a o okolišu u područjima u kojima su utvrđeni najveći nedostaci, tj. u kvaliteti zraka i vode te otpadu.

Taj zahtjev za savjetovanje smatrat će se odobrenim osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag u roku od 24 sata od objave zatraže glasovanje o tom zahtjevu.


13. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u četvrtak, 3. svibnja 2018., potpisati sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Govorili su: Martina Anderson o stanju u Baskiji, Lefteris Christoforou o izgradnji nuklearne elektrane na južnoj obali Turske u regiji podložnoj potresima i Teresa Jiménez-Becerril Barrio, koja je reagirala na govor Martine Anderson.


14. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000012/2018) koje je Komisiji u ime Kluba zastupnika PPE-a postavila Mairead McGuinness: Sigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima u EU-u (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018) koje su Komisiji postavili Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein i Enrique Guerrero Salom u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez i Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini i Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a: Zaštita djece migranata (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018) koje su Vijeću postavili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn u ime Odbora ENVI: Opća zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018) koje su Komisiji postavili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn u ime Odbora ENVI : Opća zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA, IMCO, AGRI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Francuske – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Hrvatskoj (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

2) odbora

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) – Odbor AFET - Izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) – Odbor TRAN - Izvjestitelj: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara (2017/2216(INI)) – Odbor CONT - Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Izvješće o provedbi o kohezijskoj politici i tematskom cilju „promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža” – članak 9. stavak 7. Uredbe o zajedničkim odredbama (2017/2285(INI)) – Odbor REGI - Izvjestitelj: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) – Odbor EMPL - Izvjestitelj: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) – Odbor ITRE - Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Izvješće o medijskom pluralizmu i slobodi medija u Europskoj uniji (2017/2209(INI)) – Odbor LIBE - Izvjestiteljica: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Belgija – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) – Odbor BUDG - Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sjednice od siječnja te prve i druge sjednice u veljači 2018. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


17. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana Direktiva Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Direktivi (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. travnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa luka i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/861/EZ (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. travnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 u pogledu nepoštovanja rokova plaćanja i primjenjivog tečaja za sastavljanje izjava o izdatcima (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 26. travnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2017/655 o dopuni Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija plinovitih onečišćujućih tvari motora s unutarnjim izgaranjem u uporabi ugrađenih u necestovne pokretne strojeve (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. travnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI


18. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 s obzirom na uvođenje određenih kategorija dozvola za održavanje zrakoplova, izmjenu postupka prihvaćanja komponenata od vanjskih dobavljača i izmjenu privilegija organizacija za osposobljavanje iz održavanja (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - rok: 20. srpnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - rok: 19. srpnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za lambda-cihalotrin u ili na određenim proizvodima (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - rok: 25. lipnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


19. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda prve sjednice u svibnju 2018. (PE 621.577/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika PPE-a o tome da se nakon izvješća Marca Wallija (A8-0139/2018) kao treću točku dnevnog reda uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o predsjedničkim izborima u Venezueli te da se rasprava zaključi podnošenjem prijedloga rezolucija. Glasovanje bi se održalo u četvrtak.

Govorili su: Esteban González Pons u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, Javier Couso Permuy, protiv zahtjeva, Ska Keller, koja se usprotivila zahtjevu na temelju članka 156. Poslovnika, Esteban González Pons, koji je predložio da se podnošenje prijedloga rezolucija zamijeni izjavom predsjednika u ime Skupštine, čemu se Ska Keller usprotivila.

Elektroničkim glasovanjem (214 za 125 protiv, 16 suzdržanih), Parlament je odobrio prvotni zahtjev Kluba zastupnika PPE-a.

Govorio je Javier Couso Permuy o postupku (predsjednik je pružio detaljnije informacije).

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a o tome da se nakon izjave Vijeća i Komisije o zločinima uhođenja i zaštiti žrtava u EU-u (točka 41. konačnog prijedloga dnevnog reda) na dnevni red uvrsti izjava Vijeća i Komisije o primjeni međunarodnih standarda u Španjolskoj za definiranje seksualnog nasilja u svjetlu nedavnog slučaja „La Manada”.

Govorili su: Tania González Peñas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Rosa Estaràs Ferragut, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (188 za, 136 protiv, 20 suzdržanih), Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a o tome da se na dnevni red uvrsti izjava Komisije o carinama koje Sjedinjene Američke Države nameću u sektoru čelika i aluminija. Rasprava ne bi bila zaključena podnošenjem prijedloga rezolucija.

Govorili su: Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Christofer Fjellner, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (167 za, 175 protiv, 10 suzdržanih), Parlament je odbio zahtjev.

Četvrtak

Na glasovanje u četvrtak dodan je prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: "Genetički modificirana šećerna repa H7-1".

Time je utvrđen plan rada.


20. Odluka Komisije o VFO-u nakon 2020. (rasprava)

Izjava Komisije: Odluka Komisije o VFO-u nakon 2020. (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) i Günther Oettinger (povjerenik Komisije) dali su izjavu.

Govorio je Jean-Claude Juncker.

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Liadh Ní Riada u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Patrick O'Flynn u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, i José Manuel Fernandes.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt i Françoise Grossetête.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorili su: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler i Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar i Nicola Caputo.

Govorio je Günther Oettinger.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


21. Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke za 2016. (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti Europske investicijske banke (EIB) za 2016. [2017/2190(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli predstavio je izvješće.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Sander Loones (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Andrey Novakov u ime Kluba zastupnika PPE-a, Georgi Pirinski u ime Kluba zastupnika S&D-a, među ostalim o odsutnosti predsjednika EIB-a, (predsjednik je to primio na znanje), Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Tomáš Zdechovský.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere i Ivana Maletić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Seán Kelly.

Govorili su: Corina Crețu i Marco Valli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 3.5.2018..


22. Predsjednički izbori u Venezueli (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Predsjednički izbori u Venezueli (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Esteban González Pons u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz i Ana Miranda u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea i João Pimenta Lopes.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika od 3.5.2018..


23. Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2016. – borba protiv prijevara [2017/2216(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Barbara Kudrycka (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Marian-Jean Marinescu u ime Kluba zastupnika PPE-a, Caterina Chinnici u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a, Benedek Jávor u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Miguel Viegas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Olaf Stuger u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Emil Radev, Inés Ayala Sender i Zoltán Balczó.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su: Corina Crețu i Gilles Pargneaux.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika od 3.5.2018..


24. Kohezijska politika i tematski cilj „promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža” (rasprava)

Izvješće o provedbi o kohezijskoj politici i tematskom cilju „promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža” – članak 9. stavak 7. Uredbe o zajedničkim odredbama [2017/2285(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov predstavio je izvješće.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Kosma Złotowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Lambert van Nistelrooij u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marie-Christine Arnautu u ime Kluba zastupnika ENF-a, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues i John Howarth.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorili su: Corina Crețu i Andrey Novakov.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 3.5.2018..


25. Zločini uhođenja i zaštita žrtava u EU-u (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zločini uhođenja i zaštita žrtava u EU-u (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Lara Comi u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Forenza u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniela Aiuto u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers i Rosa Estaràs Ferragut.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Krisztina Morvai.

Govorili su: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


26. Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika)

Predsjednica je izjavila da je u skladu s člankom 137. stavkom 2. Poslovnika primila zahtjev Odbora FEMM za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom radi izdavanja mišljenja o ravnopravnosti spolova na europskom tržištu rada.

Taj zahtjev za savjetovanje smatrat će se odobrenim osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag u roku od 24 sata od objave zatraže glasovanje o tom zahtjevu.


27. Primjena međunarodnih standarda u Španjolskoj za definiranje seksualnog nasilja u svjetlu nedavnog slučaja „La Manada” (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Primjena međunarodnih standarda u Španjolskoj za definiranje seksualnog nasilja u svjetlu nedavnog slučaja „La Manada” (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su: Rosa Estaràs Ferragut u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tania González Peñas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mylène Troszczynski u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Anna Hedh.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Inés Ayala Sender radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Anni Hedh, koja je odgovorila na pitanje, Izaskun Bilbao Barandica i Jordi Solé.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina i Krisztina Morvai.

Govorili su: Věra Jourová i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


28. Zaštita djece migranata (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000031/2018) koje su Komisiji postavili Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein i Enrique Guerrero Salom u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Sophia in 't Veld u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez i Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Judith Sargentini i Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a: Zaštita djece migranata (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst i Jean Lambert obrazložili su pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek u ime Kluba zastupnika ECR-a, Margot Parker u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström i Krisztina Morvai.

Govorila je Věra Jourová.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola i Ivo Belet u ime Kluba zastupnika PPE-a, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos i Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy u ime Kluba zastupnika S&D-a, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar i Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean Lambert u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, o zaštiti djece migranata (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika od 3.5.2018..


29. Globalna zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000040/2018) koje su Vijeću u ime Odbora ENVI postavili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn: Opća zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000041/2018) koje su Komisiji u ime Odbora ENVI postavili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi i Sylvie Goddyn: Opća zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen obrazložila je pitanja.

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) i Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Seán Kelly u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karin Kadenbach u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke u ime Kluba zastupnika ECR-a, Linnéa Engström u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Stefan Eck u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano i Dobromir Sośnierz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios i Jiří Pospíšil.

Govorili su: Elżbieta Bieńkowska i Monika Panayotova.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi et Sylvie Goddyn, u ime Odbora ENVI, o globalnoj zabrani ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika od 3.5.2018..


30. Sigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima u EU-u (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000012/2018) koje je Komisiji postavila Mairead McGuinness u ime Kluba zastupnika PPE-a: Sigurnost na poljoprivrednim gospodarstvima u EU-u (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness obrazložila je pitanje.

Phil Hogan (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Daniel Buda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Thomas Waitz u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, John Stuart Agnew u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jacques Colombier u ime Kluba zastupnika ENF-a, Paolo De Castro, Arne Gericke i Ricardo Serrão Santos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir i Inés Ayala Sender.

Govorio je Phil Hogan.

Rasprava je zaključena.


31. Sastav odbora

Na zahtjev Kluba zastupnika S&D-a Parlament je odobrio sljedeće imenovanje:

Odbor ECON: Giuseppe Ferrandino umjesto Ude Bullmana


32. Trenutačno stanje i budućnost sektora ovčarstva i kozarstva u EU-u (kratko predstavljanje)

Izvješće o trenutačnom stanju i budućnosti sektora ovčarstva i kozarstva u EU-u [2017/2117(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness i Maria Grapini.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije)

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika od 3.5.2018..


33. Medijski pluralizam i sloboda medija u Europskoj uniji (kratko predstavljanje)

Izvješće o medijskom pluralizmu i slobodi medija u Europskoj uniji [2017/2209(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini i Mirosław Piotrowski.

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.15 zapisnika od 3.5.2018..


34. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská i Stanislav Polčák.


35. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 621.577/OJJE).


36. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:15 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti