Index 
Jegyzőkönyv
PDF 286kWORD 77k
2018. május 2., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.Köszöntés
 6.A Parlament tagjai
 7.Mandátumvizsgálat
 8.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 11.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 12.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)
 13.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 14.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 15.Dokumentumok benyújtása
 16.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 17.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 18.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 19.Ügyrend
 20.A Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról (vita)
 21.Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés (vita)
 22.Elnökválasztás Venezuelában (vita)
 23.2016. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (vita)
 24.A kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés (vita)
 25.Zaklatásos bűncselekmények és az áldozatok védelme az EU-ban (vita)
 26.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)
 27.A szexuális erőszak meghatározására vonatkozó nemzetközi standardok Spanyolország általi alkalmazása a közelmúltbeli "La Manada" ügy fényében (vita)
 28.A migráns gyermekek védelme (vita)
 29.A kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma (vita)
 30.Az uniós mezőgazdasági üzemek biztonságának kezelése (vita)
 31.A bizottságok tagjai
 32.Az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai (rövid ismertetés)
 33.A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban (rövid ismertetés)
 34.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 35.A következő ülésnap napirendje
 36.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. április 19-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 13.05-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben elítéli az Iszlám Állam és a Boko Haram által a közelmúltban a Fülöp-szigeteken, a Közép-afrikai Köztársaságban, Afganisztánban és Nigériában elkövetett terrorista támadásokat és vallásüldözést. A Parlament nevében részvétét nyilvánítja az áldozatok családtagjainak.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos karzaton helyet foglaló küldöttséget, melyet őszentsége Filaret pártiárka, a Kijevi Patriarkátus Ukrán Ortodox Egyházának pátriárkája vezet.


6. A Parlament tagjai

Jan Philipp Albrecht írásban közölte, hogy 2018. július 3-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


7. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2018. február 28-i, márciusi 1-jei, illetve március 5-i hatállyal érvényesnek tekinti Ana Miranda, Elsi Katainen, illetve Miroslavs Mitrofanovs képviselői mandátumát.


8. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes görög hatóságok kérelmezték Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztését az athéni elsőfokú bíróság előtt folyó büntetőeljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az EFDD, az ENF és a független képviselők titkársága kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi kinevezéseket:

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Aymeric Chauprade helyett Mireille D'Ornano

INTA bizottság: Danilo Oscar Lancini

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Danilo Oscar Lancini

LIBE bizottság: Giancarlo Scotta’

Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Giancarlo Scotta’

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Janusz Korwin-Mikke helyett Dobromir Sośnierz

Emberi Jogi Albizottság: Aymeric Chauprade helyett James Carver

Biztonsági és Védelmi Albizottság: James Carver helyett Aymeric Chauprade.


10. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti az illetékes bizottság arra vonatkozó döntését, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikke (1) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalásokat kezd:

- ECON bizottság, az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Előadók: Burkhard Balz és Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább 2018. május 3-án, csütörtökön éjfélig a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


11. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A LIBE bizottság az alábbi helyesbítéseket nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P7_TA(2014)0212(COR01) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.) – (a Parlament álláspontja amely első olvasatban 2014. március 12-én került elfogadásra a fent említett rendelet elfogadására tekintettel P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE bizottság)

- Helyesbítés P8_TA(2016)0126(COR01) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.) – (a Parlament álláspontja amely második olvasatban 2016. április 14-én került elfogadásra a fent említett irányelv elfogadására tekintettel P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE bizottság)

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésüktől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

A helyesbítések a jelen ülés időtartama alatt elérhetők az Europarl weboldalon.


12. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésével összhangban az ENVI bizottság az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelmet terjesztett elő, hogy az EGSZB véleményét kérje az uniós környezetvédelmi jogszabályok alkalmazásáról azokon a területeken, amelyeken a legjelentősebb hiányosságok tapasztalhatóak, azaz a levegőminőség, a víz- és a hulladékgazdálkodás területén.

A konzultációra irányuló kérelmet elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.


13. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2018. május 3-án, csütörtökön a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályt írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 – 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Felszólal Martina Anderson a Baszkföldön kialakult helyzetről, Lefteris Christoforou a Törökország déli partjainál, földrengéses régióban épülő atomerőműről és Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aki Martina Anderson felszólalására reagál.


14. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000012/2018) felteszi: Mairead McGuinness, a PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az uniós mezőgazdasági üzemek biztonságának kezelése (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018) felteszi: Anna Maria Corazza Bildt és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein és Enrique Guerrero Salom, az S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans és Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A migráns gyermekek védelme (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi és Sylvie Goddyn, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi és Sylvie Goddyn, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

IMCO

- Javaslat az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ECON, ENVI, JURI

- Javaslat a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról, és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

IMCO

- Javaslat a 110/2008/EK rendeletnek a kisüsti eljárással készült és Japánban palackozott, egyszer lepárolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

INTA, IMCO, AGRI

- Javaslat az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a Franciaország EGF/2017/009FR/Air France referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat a DNS-adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Jelentés a légi közlekedés területén zajló verseny védelméről és a 868/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről (2017/2216(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Jelentés a kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke (7) pontjának – végrehajtásáról (2017/2285(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Jelentés a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Jelentés a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről az Európai Unióban (2017/2209(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium kérelme – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2018. januári, valamint februári I. és II. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


17. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének módosításáról (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. április 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 2009/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kikötők jegyzéke tekintetében történő kiegészítéséről és a 2008/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. április 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők be nem tartása és a kiadásigazoló nyilatkozatok kiállításakor alkalmazandó átváltási árfolyam tekintetében történő módosításáról (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. április 26.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2016/1628európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem közúti mozgó gépekbe beépített belső égésű motorok használat közbeni gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátásainak nyomon követése tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2017/655felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. április 27.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


18. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - határidő: 2018. július 20.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - határidő: 2018. július 19.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található lambda-cihalotrin megengedett maradékanyag-határértékei tekintetében történő módosításáról (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - határidő: 2018. június 25.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


19. Ügyrend

Kiosztották a 2018. májusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 621.577/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Szerda

A PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirendbe a Marco Walli-jelentés (A8-0139/2018) után 3. pontként vegyék fel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatát a venezuelai elnökválasztásról, a vitát pedig állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják. A szavazásra csütörtökön kerül sor.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Javier Couso Permuy, aki ellenzi, Ska Keller, aki ellenzi az eljárási szabályzat 156. cikke alapján, Esteban González Pons, aki javasolja, hogy az állásfoglalási indítványok helyett az elnök tegyen nyilatkozatot a közgyűlés nevében, ezt a javaslatot Ska Keller ellenzi.

Elektronikus szavazással (214 mellett, 125 ellene, 16 tartózkodás), a parlament jóváhagyja a PPE képviselőcsoport eredeti kérelmét.

Felszólal: Javier Couso Permuy az eljárással kapcsolatban (az elnök pontosításokat tesz).

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Tanács és a Bizottság zaklatásos bűncselekményekről és az áldozatok unióbeli védelméről szóló nyilatkozatát (napirendtervezet, 41. pont) követően vegyék fel a napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a szexuális erőszak meghatározására vonatkozó nemzetközi standardok Spanyolország általi alkalmazásáról a közelmúltbeli „La Manada” ügy fényében.

Felszólal: Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Rosa Estaràs Ferragut, aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (188 mellette, 136 ellene, 20 tartózkodás), a parlament jóváhagyja a kérést.

A Verts/ALE arra irányuló kérelme, hogy a napirendbe vegyék fel a Bizottság nyilatkozatát az Egyesült Államok által az acél- és alumíniumágazatban bevezetett vámokról. A vitát nem állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják.

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, és Christofer Fjellner, aki ellenzi.

Név szerinti szavazással (167 mellette, 175 ellene, 10 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

A „Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: genetikailag módosított H7-1 cukorrépa” bekerül a csütörtökön szavazásra bocsátott szövegek közé.

Az ügyrendet megállapítják.


20. A Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság határozata a 2020 utáni többéves pénzügyi keretre vonatkozó csomagról (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jean-Claude Juncker.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, és José Manuel Fernandes.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt és Françoise Grossetête.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler és Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar és Nicola Caputo.

Felszólal: Günther Oettinger.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök


21. Az Európai Beruházási Bank 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentés (vita)

Jelentés az EBB 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzéséről szóló éves jelentésről [2017/2190(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sander Loones (az INTA bizottság véleményének előadója), Andrey Novakov, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Georgi Pirinski, a(z) S&D képviselőcsoport nevében az EBB elnökének távollétéről is (az elnök tudomásul veszi), Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Tomáš Zdechovský.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere és Ivana Maletić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Seán Kelly.

Felszólal: Corina Crețu és Marco Valli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


22. Elnökválasztás Venezuelában (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Elnökválasztás Venezuelában (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz és Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.10. pont .


23. 2016. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem (vita)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2016. évi éves jelentésről [2017/2216(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Barbara Kudrycka (a LIBE bizottság véleményének előadója), Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Emil Radev, Inés Ayala Sender és Balczó Zoltán.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Corina Crețu és Gilles Pargneaux.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .


24. A kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés (vita)

Jelentés a kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke (7) pontjának – végrehajtásáról [2017/2285(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kosma Złotowski (a TRAN bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues és John Howarth.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Corina Crețu és Andrey Novakov.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


25. Zaklatásos bűncselekmények és az áldozatok védelme az EU-ban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Zaklatásos bűncselekmények és az áldozatok védelme az EU-ban (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers és Rosa Estaràs Ferragut.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Morvai Krisztina.

Felszólal: Věra Jourová és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


26. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésével összhangban a FEMM bizottság az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelmet terjesztett elő, hogy az EGSZB véleményét kérje a nemek közötti egyenlőségről az európai munkaerőpiacokon.

A konzultációra irányuló kérelmet elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő a bejelentést követő 24 órán belül kéri, hogy bocsássák szavazásra.


27. A szexuális erőszak meghatározására vonatkozó nemzetközi standardok Spanyolország általi alkalmazása a közelmúltbeli "La Manada" ügy fényében (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A szexuális erőszak meghatározására vonatkozó nemzetközi standardok Spanyolország általi alkalmazása a közelmúltbeli "La Manada" ügy fényében (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Rosa Estaràs Ferragut, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Anna Hedh.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Inés Ayala Sender aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Anna Hedh aki válaszol arra, Izaskun Bilbao Barandica és Jordi Solé.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina és Morvai Krisztina.

Felszólal: Věra Jourová és Monika Panayotova.

A vitát berekesztik.


28. A migráns gyermekek védelme (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000031/2018) felteszi: Anna Maria Corazza Bildt és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein és Enrique Guerrero Salom, az S&D képviselőcsoport nevében; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans és Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez et Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében; Judith Sargentini és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A migráns gyermekek védelme (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst és Jean Lambert kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström és Morvai Krisztina.

Felszólal: Věra Jourová.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola és Ivo Belet, a PPE képviselőcsoport nevében; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos és Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, az S&D képviselőcsoport nevében; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar és Gérard Deprez, az ALDE képviselőcsoport nevében; Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében; és Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, a migráns gyermekek védelméről (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.12. pont .


29. A kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalma (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000040/2018) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi és Sylvie Goddyn, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000041/2018) felteszi: Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi és Sylvie Goddyn, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre vonatkozóan (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen kifejti a kérdést.

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független képviselő, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano és Dobromir Sośnierz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios és Jiří Pospíšil.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Monika Panayotova.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi és Sylvie Goddyn, az ENVI bizottság nevében, a kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalmáról (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.13. pont .


30. Az uniós mezőgazdasági üzemek biztonságának kezelése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000012/2018) felteszi: Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az uniós mezőgazdasági üzemek biztonságának kezelése (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness kifejti a kérdést.

Phil Hogan (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Thomas Waitz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, Arne Gericke és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir és Inés Ayala Sender.

Felszólal: Phil Hogan.

A vitát berekesztik.


31. A bizottságok tagjai

Az S&D képviselőcsoport kérésére a Parlament ratifikálja a következő kinevezést:

ECON bizottság: Udo Bullman helyett Giuseppe Ferrandino.


32. Az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai (rövid ismertetés)

Jelentés az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól [2017/2117(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Erdős Norbert, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness és Maria Grapini.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja)

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.14. pont .


33. A tömegtájékoztatás szabadsága és sokszínűsége az Európai Unióban (rövid ismertetés)

Jelentés a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről az Európai Unióban [2017/2209(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini és Mirosław Piotrowski.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.5.3-i jegyzőkönyv, 7.15. pont .


34. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Erdős Norbert, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská és Stanislav Polčák.


35. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 621.577/OJJE).


36. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat