Index 
Notulen
PDF 278kWORD 77k
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Welkomstwoord
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 11.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 12.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 13.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Ingekomen stukken
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 17.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 18.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Besluit van de Commissie over het MFK-pakket voor de periode na 2020 (debat)
 21.Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (debat)
 22.Presidentsverkiezingen in Venezuela (debat)
 23.Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (debat)
 24.Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (debat)
 25.Stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (debat)
 26.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 27.Toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de recente zaak "La Manada" (debat)
 28.De bescherming van migrerende kinderen (debat)
 29.Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (debat)
 30.Het aanpakken van de veiligheid in landbouwbedrijven in de EU (debat)
 31.Samenstelling commissies
 32.Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector in de EU (korte presentatie)
 33.Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (korte presentatie)
 34.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 35.Agenda van de volgende vergadering
 36.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 19 april 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 13.05 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de recente terroristische aanslagen en religieuze vervolgingen veroordeelt, die met name zijn begaan door de Islamitische Staat en Boko Haram en waardoor de Filipijnen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Afghanistan en Nigeria zijn getroffen. Hij betuigt namens het Parlement zijn medeleven aan de families van de slachtoffers.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie onder leiding van patriarch Filaret van Kiev en de Roes-Oekraïne, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


6. Samenstelling Parlement

Jan Philipp Albrecht heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 3 juli 2018.

Overeenkomstig artikel 4 van het Reglement constateert het Parlement dat zijn zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.


7. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Ana Miranda, Elsi Katainen en Miroslavs Mitrofanovs met ingang van respectievelijk 28 februari, 1 maart en 5 maart 2018.


8. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Griekse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Georgios Kyrtsos ingediend in het kader van de tegen hem door de rechtbank van eerste aanleg van Athene ingestelde strafrechtelijke vervolging.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


9. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de EFDD-Fractie, de ENF-Fractie en het secretariaat van de niet-fractiegebonden leden bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Mireille D'Ornano in plaats van Aymeric Chauprade

Commissie INTA: Danilo Oscar Lancini

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Danilo Oscar Lancini

Commissie LIBE: Giancarlo Scotta´

Delegatie voor de betrekkingen met Irak: Giancarlo Scotta´

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Dobromir Sośnierz in plaats van Janusz Korwin-Mikke

Subcommissie mensenrechten: James Carver in plaats van Aymeric Chauprade

Subcommissie veiligheid en defensie: Aymeric Chauprade in plaats van James Carver.


10. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter geeft kennis van het besluit van de bevoegde commissie om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie ECON, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Rapporteurs: Burkhard Balz en Pervenche Berès (A8-0153/2018)

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, vóór morgen donderdag 3 mei 2018 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


11. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie LIBE heeft kennis gegeven van de volgende rectificaties op door het Europees Parlement aangenomen teksten:

- rectificatie P7_TA(2014)0212(COR01) op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88) – (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 12 maart 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - Commissie LIBE)

- Rectificatie P8_TA(2016)0126(COR01) op Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89-131) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 14 april 2016 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - Commissie LIBE)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken ten hoogste vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.

De rectificaties staan gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


12. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij, overeenkomstig 137, lid 2, van het Reglement, van de Commissie ENVI een verzoek heeft ontvangen om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen zodat het een advies uitbrengt over de uitvoering van de milieuwetgeving van de EU op de gebieden waarop de voornaamste lacunes zijn vastgesteld, te weten de kwaliteit van de lucht, het water en afval.

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.


13. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede donderdag 3 mei 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Martina Anderson over de situatie in Baskenland, Lefteris Christoforou over de bouw van een kerncentrale aan de zuidkust van Turkije in een gebied waar aardbevingen voorkomen en Teresa Jiménez-Becerril Barrio, die ingaat op de woorden van Martina Anderson.


14. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000012/2018) van Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Het aanpakken van de veiligheid in landbouwbedrijven in de EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018) van Anna Maria Corazza Bildt en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein en Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: De bescherming van migrerende kinderen (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018) van Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi en Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018) van Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi en Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ECON, ENVI, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

INTA, IMCO, AGRI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Frankrijk — EGF/2017/009 FR/Air France) (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Verslag over het jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU – Fraudebestrijding (2017/2216(INI)) - commissie CONT - Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" – artikel 9, punt 7, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen (2017/2285(INI)) - commissie REGI - Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Verslag over pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (2017/2209(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van januari, februari I en februari II 2018 door het Parlemtnent aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


17. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde richtlijn van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 april 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van havens betreft en tot intrekking van Beschikking 2008/861/EG van de Commissie (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 april 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 wat betreft de niet-naleving van de betalingstermijnen en wat betreft de wisselkoers die moet worden gehanteerd voor de opstelling van uitgavendeclaraties (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 april 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging en rectificatie van gedelegeerde Verordening (EU) 2017/655 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door in gebruik zijnde interne verbrandingsmotoren die gemonteerd zijn in niet voor de weg bestemde mobiele machines (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 april 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


18. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 wat betreft de invoering van bepaalde categorieën bewijzen van bevoegdheid voor onderhoud van luchtvaartuigen, de wijziging van de aanvaardingsprocedure van componenten van externe leveranciers en de wijziging van de rechten van opleidings- en onderhoudsorganisaties (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - termijn: 20 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 betreffende gedeclareerde opleidingsorganisaties (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - termijn: 19 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor lambda cyhalothrin in of op bepaalde producten (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - termijn: 25 juni 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI


19. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei I 2018 (PE 621.577/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Woensdag

Verzoek van de PPE-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de presidentsverkiezingen in Venezuela als derde punt op de agenda toe te voegen na het verslag Marco Walli (A8-0139/2018) en het debat af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties. De stemming zal donderdag plaatsvinden.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, Javier Couso Permuy, tegen het verzoek, Ska Keller, die zich tegen het verzoek uitspreekt op basis van artikel 156 van het Reglement, Esteban González Pons, die voorstelt om de indiening van ontwerppresoluties te vervangen door een verklaring van de Voorzitter namens het Parlement, voorstel waartegen Ska Keller zich uitspreekt.

Bij ES (214 voor, 125 tegen, 16 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het oorspronkelijke verzoek van de PPE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Javier Couso Permuy over de procedure (de Voorzitter geeft nader uitleg).

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om, na de verklaring van de Raad en de Commissie over stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (punt 41 PDOJ), een verklaring van de Raad en de Commissie toe te voegen over de toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de zaak “La Manada”.

Het woord wordt gevoerd door Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Rosa Estaràs Ferragut, tegen het verzoek.

Bij HS (188 voor, 136 tegen, 20 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het verzoek.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om toevoeging aan de agenda van een verklaring van de Commissie over de door de Verenigde Staten opgelegde douanerechten in de sector staal en aluminium. Het debat zal niet worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Christofer Fjellner, tegen het verzoek.

Bij HS (167 voor, 175 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Een bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: "Genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1" wordt toegevoegd aan de stemmingen op donderdag.

De agenda wordt aldus vastgesteld.


20. Besluit van de Commissie over het MFK-pakket voor de periode na 2020 (debat)

Verklaring van de Commissie: Besluit van de Commissie over het MFK-pakket voor de periode na 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) en Günther Oettinger (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, en José Manuel Fernandes.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt en Françoise Grossetête.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler en Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter


21. Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (debat)

Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 [2017/2190(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sander Loones (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Andrey Novakov, namens de PPE-Fractie, Georgi Pirinski, namens de S&D-Fractie, eveneens over de afwezigheid van de president van de EIB, (De Voorzitter neemt hiervan nota), Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, en Tomáš Zdechovský.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere en Ivana Maletić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Marco Valli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 3.5.2018.


22. Presidentsverkiezingen in Venezuela (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Presidentsverkiezingen in Venezuela (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz en Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.10 van de notulen van 3.5.2018.


23. Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (debat)

Verslag over het jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding [2017/2216(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux leidt het verslag in.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Kudrycka (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Emil Radev, Inés Ayala Sender en Zoltán Balczó.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Gilles Pargneaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 3.5.2018.


24. Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" - artikel 9, lid 7, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen [2017/2285(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kosma Złotowski (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues en John Howarth.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Andrey Novakov.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 3.5.2018.


25. Stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stalking en de bescherming van de slachtoffers in de EU (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers en Rosa Estaràs Ferragut.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


26. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat zij, overeenkomstig 137, lid 2, van het Reglement, van de Commissie FEMM een verzoek heeft ontvangen om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen zodat het een advies uitbrengt over gendergelijkheid op de Europese arbeidsmarkten.

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.


27. Toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de recente zaak "La Manada" (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de recente zaak "La Manada" (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, en Anna Hedh.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Inés Ayala Sender om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Anna Hedh die hierop ingaat, Izaskun Bilbao Barandica en Jordi Solé.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.


28. De bescherming van migrerende kinderen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000031/2018) van Anna Maria Corazza Bildt et Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein en Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: De bescherming van migrerende kinderen (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst en Jean Lambert lichten de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola et Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos en Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, en Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo over de bescherming van migrerende kinderen (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 3.5.2018.


29. Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000040/2018) van Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi en Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000041/2018) van Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi en Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen licht de vragen toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano en Dobromir Sośnierz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Monika Panayotova.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi et Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, over een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 3.5.2018.


30. Het aanpakken van de veiligheid in landbouwbedrijven in de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000012/2018) van Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Het aanpakken van de veiligheid in landbouwbedrijven in de EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness licht de vraag toe.

Phil Hogan (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Paolo De Castro, Arne Gericke en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir en Inés Ayala Sender.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Het debat wordt gesloten.


31. Samenstelling commissies

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Commissie ECON: Giuseppe Ferrandino in plaats van Udo Bullman


32. Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector in de EU (korte presentatie)

Verslag over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector [2017/2117(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie)

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 3.5.2018.


33. Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (korte presentatie)

Verslag over pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie [2017/2209(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini en Mirosław Piotrowski.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 3.5.2018.


34. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská en Stanislav Polčák.


35. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 621.577/OJJE).


36. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid