Index 
Proces-verbal
PDF 277kWORD 78k
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Urări de bun venit
 6.Componența Parlamentului
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Cerere de ridicare a imunității
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 11.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 13.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 15.Depunere de documente
 16.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 17.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 18.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 19.Ordinea lucrărilor
 20.Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020 (dezbatere)
 21.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016 (dezbatere)
 22.Alegerile prezidențiale din Venezuela (dezbatere)
 23.Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)
 24.Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” (dezbatere)
 25.Infracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE (dezbatere)
 26.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 27.Aplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada” (dezbatere)
 28.Protecția copiilor migranți (dezbatere)
 29.Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (dezbatere)
 30.Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (dezbatere)
 31.Componența comisiilor
 32.Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE (prezentare succintă)
 33.Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 34.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 35.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 36.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 19 aprilie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 13.05.


3. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a condamnat recentele atacuri terosriste și persecuții religioase, comise de Statul Islamic și de Boko Haram, care au afectat Filipine, Republica Centrafricană, Afganistanul și Nigeria. Președintele a prezentat condeleanțele Parlamentului familiilor victimelor.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


5. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegații conduse de Sfinția sa Filaret, Patriarhul Kievului și al întregii Ucraine, care a luat loc în tribuna oficială.


6. Componența Parlamentului

Jan Philipp Albrecht și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 3 iulie 2018.

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaților Ana Miranda, Elsi Katainen și Miroslavs Mitrofanovs cu efect din 28 februarie, respectiv 1 martie și 5 martie 2018.


8. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente din Grecia au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos, în cadrul procedurii de urmărire penală aflate pe rolul Tribunalului de Primă Instanță din Atena.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


9. Componența comisiilor și delegațiilor

La cererea grupurilor EFDD și ENF și a Secretariatului Grupului deputaților neafiliați, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Mireille D'Ornano care îl înlocuiește pe Aymeric Chauprade

INTA: Danilo Oscar Lancini

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Danilo Oscar Lancini

LIBE: Giancarlo Scotta’

Delegația pentru relațiile cu Irak: Giancarlo Scotta’

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză: Dobromir Sośnierz care îl înlocuiește pe Janusz Korwin-Mikke

Subcomisia pentru drepturile omului: James Carver care îl înlocuiește pe Aymeric Chauprade

Subcomisia pentru securitate și apărare: Aymeric Chauprade care îl înlocuiește pe James Carver.


10. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat decizia comisiei competente de a iniția negocieri interinstituționale conform articolului 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- ECON, în temeiul raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Raportori: Burkhard Balz și Pervenche Berès (A8-0153/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții de mîine, joi, 3 mai 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


11. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

La LIBE a transmis les rectificatifs suivants aux textes adoptés par le Parlamentul European:

- rectificare a P7_TA(2014)0212(COR01) la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88) - (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE)

- rectificare P8_TA(2016)0126(COR01) la Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89-131) (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 14 aprilie 2016 în vederea adoptării directivei menționate mai sus P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea lor la vot.

Les rectificatifs sont disponibles sur Europarl pour la durée de la présente période de session.


12. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Președintele a anunțat că a primit, în conformitate cu articolul 137, alineatul (2) din Regulamentul de procedură, o cerere din partea comisiei ENVI referitoare la consultarea Comitetului Economic și Social privind punerea în aplicare a legislației UE în materie de mediu în domeniile în care se constată cele mai mari lacune, și anume calitatea aerului, apa și deșeurile.

Cererea se consideră adoptată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore de la momentul la care se face anunțul, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea la vot.


13. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna joi 3 mai 2018 următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Au intervenit Martina Anderson privind situația din Țara Bascilor, Lefteris Christoforou privind construcția unei centrale nucleare pe coasta de sud a Turciei, într-o regiune cu activitate seismică și Teresa Jiménez-Becerril Barrio, care a răspuns afirmațiilor dnei Martina Anderson.


14. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000012/2018) adresată de Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Comisiei: Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018) adresată de Anna Maria Corazza Bildt și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans și Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Protecția copiilor migranți (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018) adresată de Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018) adresată de Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Interdicție la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ECON, ENVI, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

INTA, IMCO, AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Franței – EGF/2017/009 FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Croația (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

2) de comisiile parlamentare:

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - AFET - Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - TRAN - Raportor: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2017/2216(INI)) - CONT - Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicarea a politicii de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” - articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul privind dispozițiile comune (2017/2285(INI)) - REGI - Raportor: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - EMPL - Raportor: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Raport referitor la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană (2017/2209(INI)) - LIBE - Raportoare: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune ianuarie, februarie I și II 2018 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


17. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Directiva delegată a Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN

- DECIZIA DELEGATĂ A Comisiei de completare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista porturilor și de abrogare a Deciziei 2008/861/CE a Comisiei (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 25 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 în ceea ce privește nerespectarea termenelor de plată și în ceea ce privește cursul de schimb aplicabil la întocmirea declarațiilor de cheltuieli (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 26 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/655 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea emisiilor de poluanți gazoși provenind de la motoarele cu ardere internă în circulație instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 27 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI


18. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește introducerea anumitor categorii de licențe de întreținere a aeronavelor, modificarea procedurii de acceptare a componentelor de la furnizori externi și modificarea prerogativelor întreprinderilor de pregătire în domeniul întreținerii (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - termen: 20 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește organizațiile de pregătire declarate (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - termen: 19 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile lambda-cihalotrinului din sau de pe anumite produse (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - termen: 25 iunie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI


19. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din mai I 2018 (PE 621.577/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Cererea Grupului PPE de a înscrie ca punctul 3 pe ordinea de zi, după raportul Marco Walli (A8-0139/2018), o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la Alegerile prezidențiale din Venezuela și de a prezenta propuneri de rezoluție la încheierea dezbaterii. Votul ar urma să aibă loc joi.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care a justificat cererea, Javier Couso Permuy, împotriva cererii, Ska Keller, care s-a opus cererii în temeiul articolului 156 din Regulamentul de procedură, Esteban González Pons, care a propus ca prezentarea propunerilor de rezoluție să fie înlocuită de o declarație a Președintelui în numele Parlamentului; Ska Keller s-a opus acestei propuneri.

Prin VE (214 pentru, 125 împotrivă, 16 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea inițială a Grupului PPE.

A intervenit Javier Couso Permuy cu privire la procedură (Președintele a făcut precizări).

Cererea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi, după declarația Consiliului și a Comisiei referitoare la Infracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE” (punctul 41 din PDOZ), o declarație a Consiliului și a Comisiei referitoare la aplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada”.

Au intervenit: Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, care a justificat cererea, și Rosa Estaràs Ferragut, împotriva cererii.

Prin AN (188 pentru, 136 împotrivă, 20 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului Verts/ALE de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Comisiei referitoare la taxele vamale impuse de Statele Unite în sectorul oțelului și al aluminiului. În încheierea dezbaterii nu vor fi prezentate propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a justificat cererea, și Christofer Fjellner, împotriva cererii.

Prin AN (167 pentru, 175 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Joi

O obiecție depusă în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: „Sfecla de zahăr modificată genetic H7-1” este adăugată la votul de joi.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


20. Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizia Comisiei privind pachetul CFM după 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) și Günther Oettinger (membru al Comisiei) au făcut declarația.

A intervenit Jean-Claude Juncker.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, și José Manuel Fernandes.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt și Françoise Grossetête.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler și Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar și Nicola Caputo.

A intervenit Günther Oettinger.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


21. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016 (dezbatere)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016 [2017/2190(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli și-a prezentat raportul.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Sander Loones (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Andrey Novakov, în numele Grupului PPE, Georgi Pirinski, în numele Grupului S&D care s-a referit, de asemenea, la absența președintelui BEI (Președintele a luat notă), Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, și Tomáš Zdechovský.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere și Ivana Maletić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Seán Kelly.

Au intervenit: Corina Crețu și Marco Valli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 3.5.2018.


22. Alegerile prezidențiale din Venezuela (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Alegerile prezidențiale din Venezuela (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz și Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea și João Pimenta Lopes.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 3.5.2018.


23. Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei [2017/2216(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Barbara Kudrycka (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Emil Radev, Inés Ayala Sender și Zoltán Balczó.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit: Corina Crețu și Gilles Pargneaux.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 3.5.2018.


24. Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicarea a politicii de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” - articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul privind dispozițiile comune [2017/2285(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov și-a prezentat raportul.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Kosma Złotowski (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues și John Howarth.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Corina Crețu și Andrey Novakov.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 3.5.2018.


25. Infracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Infracțiunile legate de urmărirea în scopul hărțuirii și protecția victimelor în UE (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Lara Comi, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers și Rosa Estaràs Ferragut.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Věra Jourová și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


26. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Președinta a anunțat că a primit, în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, o cerere din partea Comisiei FEMM referitoare la consultarea Comitetului Economic și Social European privind egalitatea de gen pe piața europeană de muncă.

Cererea se consideră adoptată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore de la momentul la care se face anunțul, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea la vot.


27. Aplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada” (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Aplicarea de către Spania a standardelor internaționale privind definiția violenței sexuale, având în vedere cazul recent „La Manada” (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, și Anna Hedh.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Inés Ayala Sender pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” Annei Hedh care a răspuns, Izaskun Bilbao Barandica și Jordi Solé.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Věra Jourová și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


28. Protecția copiilor migranți (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000031/2018) adresată de Anna Maria Corazza Bildt și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein și Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans și Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL; Judith Sargentini și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Protecția copiilor migranți (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst și Jean Lambert au dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström și Krisztina Morvai.

A intervenit Věra Jourová.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola et Ivo Belet, în numele Grupului PPE; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos și Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, aîn numele Grupului S&D; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar și Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE; Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, și Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, referitoare la protecția copiilor migranți (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.12 al PV din 3.5.2018.


29. Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000040/2018) adresată de Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000041/2018) adresată de Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Interdicție la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen a dezvoltat întrebările.

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Diane James, deputată neafiliată, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano și Dobromir Sośnierz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios și Jiří Pospíšil.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Monika Panayotova.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, referitoare la o interdicție la nivel mondial pentru a elimina testarea pe animale a produselor cosmetice (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.13 al PV din 3.5.2018.


30. Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000012/2018) adresată de Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Comisiei: Abordarea siguranței în exploatațiile agricole din UE (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness a dezvoltat întrebarea.

Phil Hogan (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Daniel Buda, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Paolo De Castro, Arne Gericke și Ricardo Serrão Santos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir și Inés Ayala Sender.

A intervenit Phil Hogan.

Dezbaterea s-a încheiat.


31. Componența comisiilor

La cererea Grupului S&D, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Comisia ECON: Giuseppe Ferrandino în locul lui Udo Bullman


32. Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE (prezentare succintă)

Raport referitor la situația actuală și perspectivele de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din Uniune (2017/2117(INI)) - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness și Maria Grapini.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei)

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.14 al PV din 3.5.2018.


33. Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (prezentare succintă)

Raport referitor la pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană [2017/2209(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini și Mirosław Piotrowski.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.15 al PV din 3.5.2018.


34. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská și Stanislav Polčák.


35. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 621.577/OJJE).


36. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate