Zoznam 
Zápisnica
PDF 292kWORD 78k
Streda, 2. mája 2018 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Oficiálne privítanie
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Žiadosť o zbavenie imunity
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 11.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 12.Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 15.Predloženie dokumentov
 16.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 17.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 18.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 19.Program práce
 20.Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020 (rozprava)
 21.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (rozprava)
 22.Prezidentské voľby vo Venezuele (rozprava)
 23.Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)
 24.Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (rozprava)
 25.Trestné činy nebezpečného prenasledovania a ochrana obetí v EÚ (rozprava)
 26.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 27.Uplatňovanie medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“ (rozprava)
 28.Ochrana migrujúcich detí (rozprava)
 29.Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (rozprava)
 30.Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ (rozprava)
 31.Zloženie výborov
 32.Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (stručná prezentácia)
 33.Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (stručná prezentácia)
 34.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 35.Program rokovania na nasledujúci deň
 36.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 19. apríla 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 13.05 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom odsúdil nedávne terotistické útoky a náboženské prenasledovanie, ktoré majú na svedomí predovšetkým Islamský štát a Boko Haram a ku ktorým došlo na Filipínach, v Stredoafrickej republike, Afganistane a Nigérii. V mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu vedenú jeho Svätosťou patriarchom Filaretom, patriachom Kyjeva a celej Rusi-Ukrajiny, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


6. Zloženie Parlamentu

Jan Philipp Albrecht podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 3. júla 2018.

V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.


7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru (JURI) Parlament potvrdil mandáty poslankýň Any Mirandovej a Elsi Katainenovej a poslanca Miroslavsa Mitrofanovsa s účinnosťou od 28. februára, 1. marca a 5. marca 2018.


8. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné grécke orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Kyrtsosa v súvislosti s trestným konaním, ktoré proti nemu začal Súd prvého stupňa v Aténach.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


9. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín EFDD, ENF a sekretariátu nezaradených poslancov Parlament schválil tieto menovania:

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Mireille D'Ornano namiesto Aymerica Chaupradeho

výbor INTA: Danilo Oscar Lancini

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Danilo Oscar Lancini

LIBE: Giancarlo Scotta’

Delegácia pre vzťahy s Irakom: Giancarlo Scotta’

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Dobromir Sośnierz namiesto Janusza Korwina-Mikkeho

podvýbor pre ľudské práva: James Carver namiesto Aymerica Chaupradeho

podvýbor pre bezpečnosť a obranu: Aymeric Chauprade namiesto Jamesa Carvera.


10. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda informoval o rozhodnutí príslušného výboru začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku:

- výbor ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Spravodajcovia: Burkhard Balz a Pervenche Berès (A8-0153/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do zajtrajšej polnoci, t. j. štvrtka 3. mája 2018, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


11. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor LIBE predložil tieto korigendá k textom, ktoré prijal Európsky parlament:

Korigendum P7_TA(2014)0212(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1-88) - (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. marca 2014 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P7_TA(2014)0212) COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) – výbor LIBE)

- Korigendum P8_TA(2016)0126(COR01) k smernici smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89-131) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 14. apríla 2016 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) – výbor LIBE)

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, pokiaľ do 24 hodín po tomto oznámení nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl počas trvania tejto plenárnej schôdze.


12. Žiadosť o konzultáciu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku mu bola doručená žiadosť výboru ENVI o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ktorý poskytne stanovisko k presadzovaniu právnych predpisov EÚ na ochranu životného prostredia v oblastiach, kde sa konštatovali najväčšie nedostatky, ako sú kvalita ovzdušia a vody a odpad.

Táto žiadosť o konzultáciu sa považuje za schválenú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadajú do 24 hodín, aby sa o nej hlasovalo.


13. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše vo štvrtok 3. mája 2018 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Martina Anderson k situácii v Baskicku, Lefteris Christoforou k vybudovaniu jadrovej elektrárne na južnom pobreží Turecka v regióne ohrozenom zemetrasením a Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ktorá odpovedala na návrhy Martiny Anderson.


14. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000012/2018), ktorú položila Mairead McGuinness, v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein a Enrique Guerrero Salom, v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans a Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini a Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Ochrana migrujúcich detí (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn, v mene výboru ENVI, pre Radu: Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON, ENVI, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 110/2008, pokiaľ ide o menovité množstvá na účel uvádzania jedenkrát destilovaného šóčú vyrábaného periodickou destiláciou a fľašovaného v Japonsku na trh Únie (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA, IMCO, AGRI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Francúzska – EGF/2017/009FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Chorvátsku (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

2) parlamentných výborov

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu k Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Správa o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (2017/2216(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Správa o vykonávaní politiky súdržnosti a tematického cieľa „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ – článok 9 ods. 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2017/2285(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Správa o slobode a pluralite médií v Európskej únii (2017/2209(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na januárovej schôdzi a na prvej a druhej februárovej schôdzi v roku 2018 sú k dispozícii na stránke Europarl.


17. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. apríla 2018

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/42/ES dopĺňa o zoznam prístavov a ktorým sa ruší rozhodnutie Komisie 2008/861/ES (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. apríla 2018

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014, pokiaľ ide o nedodržanie platobných lehôt a pokiaľ ide o výmenný kurz uplatniteľný pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. apríla 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/655, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o monitorovanie emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov v prevádzke inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. apríla 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI


18. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1321/2014, pokiaľ ide o zavedenie určitých kategórií preukazov spôsobilosti technika údržby lietadiel, úpravu postupu preberania komponentov od externých dodávateľov a úpravu práv organizácií pre výcvik údržby (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - lehota: 20. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - lehota: 19. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí lambda-cyhalotrínu v určitých produktoch alebo na nich (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - lehota: 25. jún 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI


19. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej májovej plenárnej schôdze v roku 2018 (PE 621.577/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda

Žiadosť skupiny PPE, aby sa ako tretí bod programu rokovania, po správe Marco Walli (A8-0139/2018), zaradilo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prezidentských voľbách vo Venezuele a aby sa rozprava skončila predložením návrhov uznesení. Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť odôvodnil, Javier Couso Permuy proti tejto žiadosti, Ska Keller, ktorá proti žiadosti namietala na základe článku 156 rokovacieho poriadku, Esteban González Pons, ktorý navrhol, aby sa predloženie návrhov uznesení nahradilo vyhlásením predsedu v mene Parlamentu, proti čomu sa Ska Keller ohradila.

Elektronickým hlasovaním (214 za, 125 proti, 16 sa zdržali) Parlament schválil pôvodnú žiadosť skupiny PPE.

V rozprave vystúpil Javier Couso Permuy k postupu (predsedajúci poskytol upresnenia).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa do programu rokovania, po vyhlásení Rady a Komisie o trestných činoch nebezpečného prenasledovania a ochrane obetí v EÚ (bod 41 PDOJ), zaradilo vyhlásenie Rady a Komisie o uplatňovaní medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“.

Vystúpili títo poslanci: Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Rosa Estaràs Ferragut proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (188 za, 136 proti, 20 sa zdržali) Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa do programu rokovania zaradilo vyhlásenie Komisie o clách USA v odvetví ocele a hliníka. Rozprava nebude ukončená predložením návrhov uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť odôvodnila, a Christofer Fjellner proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (167 za, 175 proti, 10 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Námietka podľa článku 106 rokovacieho poriadku: „Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1“ bola zaradená do hlasovania vo štvrtok.

Týmto bol stanovený program práce.


20. Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcich sa VFR na obdobie po roku 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) a Günther Oettinger (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa a José Manuel Fernandes.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt a Françoise Grossetête.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili títo poslanci: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler a Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


21. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (rozprava)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2016 [2017/2190(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli uviedol správu.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sander Loones ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Andrey Novakov v mene skupiny PPE, Georgi Pirinski v mene skupiny S&D taktiež k neprítomnosti prezidenta EIB (predsedajúci to vzal na vedomie), Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Kappel v mene skupiny ENF a Tomáš Zdechovský.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere a Ivana Maletić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Seán Kelly.

Vystúpili: Corina Crețu a Marco Valli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 3.5.2018.


22. Prezidentské voľby vo Venezuele (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prezidentské voľby vo Venezuele (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz a Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 3.5.2018.


23. Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (rozprava)

Správa o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom [2017/2216(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Kudrycka (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Emil Radev, Inés Ayala Sender a Zoltán Balczó.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos a Juan Fernando López Aguilar.

Vystúpili: Corina Crețu a Gilles Pargneaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 3.5.2018.


24. Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (rozprava)

Správa o vykonávaní politiky súdržnosti a tematického cieľa „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ – článok 9 ods. 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2017/2285(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov uviedol správu.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kosma Złotowski (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues a John Howarth.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Corina Crețu a Andrey Novakov.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 3.5.2018.


25. Trestné činy nebezpečného prenasledovania a ochrana obetí v EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Trestné činy nebezpečného prenasledovania a ochrana obetí v EÚ (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Lara Comi v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers a Rosa Estaràs Ferragut.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


26. Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Predsedajúca oznámila, že v súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku jej výbor FEMM doručil žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, aby výbor vydal stanovisko k rodovej rovnosti na európskych trhoch práce.

Táto žiadosť o poradu sa považuje za schválenú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadajú do 24 hodín, aby sa o nej hlasovalo.


27. Uplatňovanie medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Uplatňovanie medzinárodných noriem týkajúcich sa sexuálneho násilia Španielskom vzhľadom na nedávny prípad „La Manada“ (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF a Anna Hedh.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Inés Ayala Sender, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Anne Hedhovej, ktorá odpovedala na otázku, Izaskun Bilbao Barandica a Jordi Solé.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


28. Ochrana migrujúcich detí (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000031/2018), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans a Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE pre Komisiu: Ochrana migrujúcich detí (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst a Jean Lambert rozvinuli otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola a Ivo Belet v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos a Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL a Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo o ochrane migrujúcich detí (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 3.5.2018.


29. Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000040/2018), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn v mene výboru ENVI pre Radu: Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000041/2018), ktorú položili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn v mene výboru ENVI pre Komisiu: Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen rozvinul otázky.

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankiňa, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano a Dobromir Sośnierz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios a Jiří Pospíšil.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Monika Panayotova.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi a Sylvie Goddyn v mene výboru ENVI o celosvetovom zákaze testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 3.5.2018.


30. Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000012/2018), ktorú položila Mairead McGuinness v mene skupiny PPE pre Komisiu: Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness rozvinula otázku.

Phil Hogan (člen Komisie) odpovedal na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda v mene skupiny PPE, Eric Andrieu v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, Thomas Waitz v mene skupiny Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Paolo De Castro, Arne Gericke a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir a Inés Ayala Sender.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

Rozprava sa skončila.


31. Zloženie výborov

Na žiadosť skupiny S&D Parlament schválil toto menovanie:

výbor ECON: Giuseppe Ferrandino namiesto Uda Bullmana


32. Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (stručná prezentácia)

Správa o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ [2017/2117(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie)

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.14 zápisnice zo dňa 3.5.2018.


33. Sloboda a pluralita médií v Európskej únii (stručná prezentácia)

Správa o slobode a pluralite médií v Európskej únii [2017/2209(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini a Mirosław Piotrowski.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.15 zápisnice zo dňa 3.5.2018.


34. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská a Stanislav Polčák.


35. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 621.577/OJJE).


36. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia