Kazalo 
Zapisnik
PDF 271kWORD 77k
Sreda, 2. maj 2018 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Dobrodošlica
 6.Sestava Parlamenta
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 8.Zahteva za odvzem imunitete
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 11.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 12.Zahteva za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 13.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 14.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 15.Predložitev dokumentov
 16.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 17.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 18.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 19.Razpored dela
 20.Sklep Komisije o svežnju za večletni finančni okvir po letu 2020 (razprava)
 21.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016 (razprava)
 22.Predsedniške volitve v Venezueli (razprava)
 23.Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)
 24.Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ (razprava)
 25.Kazniva dejanja zalezovanja in zaščita žrtev v EU (razprava)
 26.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 27.Uporaba mednarodnih standardov v Španiji pri opredelitvi spolnega nasilja glede na nedavni primer „La Manada“ (razprava)
 28.Zaščita otrok pri migracijah (razprava)
 29.Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (razprava)
 30.Varnost na kmetijah v EU (razprava)
 31.Sestava odborov
 32.Trenutne razmere v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obeti zanju (kratka predstavitev)
 33.Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 34.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 35.Dnevni red naslednje seje
 36.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v , 19. aprila 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 13.05.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je obsodil teroristične atentate in versko preganjanje, ki jih izvajajo zlasti Islamska država in Boko Haram in ki so nedavno prizadeli Filipine, Srednjeafriško republiko, Afganistan in Nigerijo. Izrazil je sožalje družinam žrtev v imenu Parlamenta.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji pod vodstvom njegove svetosti patriarha Filareta, kijevskega in ukrajinskega patriarha, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


6. Sestava Parlamenta

Jan Philipp Albrecht je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 3. julija 2018.

V skladu s členom 4 Poslovnika Parlament razglasi sprostitev sedeža od tega datuma dalje in o tem obvesti pristojni nacionalni organ.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Ane Mirande, Elsi Katainen in Miroslavsa Mitrofanovsa, in sicer z veljavo od 28. februarja, 1. marca in 5. marca 2018.


8. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni grški organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Georgiosu Kyrtsosu v okviru kazenskega postopka, ki se vodi proti njemu pred Prvostopnim sodiščem v Atenah.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


9. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je na zahtevo skupin EFDD, ENF in sekretariata neodvisnih poslancev potrdil naslednja imenovanja:

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Mireille D'Ornano namesto Aymerica Chauprada

odbor INTA: Danilo Oscar Lancini

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Danilo Oscar Lancini

odbor LIBE: Giancarlo Scotta’

Delegacija za odnose z Irakom: Giancarlo Scotta’

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Dobromir Sośnierz namesto Janusza Korwin-Mikkeja

Pododbor za človekove pravice: James Carver namesto Aymerica Chauprada

Pododbor za varnost in obrambo: Aymeric Chauprade namesto Jamesa Carverja.


10. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je najavil, da bo pristojni odbor v skladu s prvim odstavkom člena 69c Poslovnika začel medinstitucionalna pogajanja:

- odbor ECON, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Poročevalca: Burkhard Balz in Pervenche Berès (A8-0153/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do polnoči 3. maja 2018 pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


11. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Odbor LIBE je posredoval naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament:

- Popravek P7_TA(2014)0212(COR01) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1-88) – (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja zgoraj navedene uredbe P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - odbor LIBE)

- Rectificatif P8_TA(2016)0126(COR01) Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89-131) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi dne 14. aprila 2016 z namenom sprejetja zgoraj navedene direktive P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - odbor LIBE)

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.

Popravki so na voljo na spletnem mestu Europarl do konca tega delnega zasedanja.


12. Zahteva za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)

Predsednik je dejal, da je v skladu s členom 137(2) Poslovnika prejel zahtevo odbora ENVI za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom, da bi podal mnenje o izvajanju okoljske zakonodaje EU na področjih, na katerih je opaziti največje pomanjkljivosti, tj. v zvezi s kakovostjo zraka, vodo in odpadki.

Za to zahtevo za posvetovanje se bo štelo, da je sprejeta, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, v 24 urah zahtevajo, da se o njej glasuje.


13. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v četrtek, 3. maja 2018, podpisal naslednji akt, ki je bil sprejet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Govorili so Martina Anderson o razmerah v Baskiji, Lefteris Christoforou o izgradnji jedrske elektrarne na južni obali Turčije, v regiji, ki je na potresnem območju, in Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ki se je odzvala na to, kar je rekla Martina Anderson.


14. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000012/2018), ki ga je postavila Mairead McGuinness, v imenu skupine PPE, Komisiji: Varnost na kmetijah v EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018) ki so ga postavili Anna Maria Corazza Bildt in Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein in Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Zaščita otrok pri migracijah (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018), ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi in Sylvie Goddyn v imenu odbora ENVI, Svetu: Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018), ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi in Sylvie Goddyn v imenu odbora ENVI, Komisiji: Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ECON, ENVI, JURI

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008 v zvezi z nazivnimi količinami za dajanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na Japonskem, na trg Unije (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

INTA, IMCO, AGRI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Francije – EGF/2017/009FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Hrvaškem (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - odbor AFET - Poročevalka: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Svet o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Poročilo o letnem poročilu za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (2017/2216(INI)) - odbor CONT - Poročevalec: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Poročilo o izvajanju kohezijske politike in tematskega cilja „spodbujanje trajnostnega prevoza in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ – člen 9(7) uredbe o skupnih določbah (2017/2285(INI)) - odbor REGI - Poročevalec: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Poročilo o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji (2017/2209(INI)) - odbor LIBE - Poročevalka: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije (EGF//2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočila Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem januarja ter prvim in drugim delnim zasedanjem februarja 2018, so na voljo na spletišču Europarl.


17. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi prilog II, III in V k Direktivi (EU) 2016/1629 Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. aprila 2018

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Direktive 2009/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama pristanišč ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/861/ES (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. aprila 2018

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. aprila 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/655 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij plinastih onesnaževal iz motorjev z notranjim zgorevanjem, vgrajenih v necestno mobilno mehanizacijo, med obratovanjem (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. aprila 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI


18. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014, kar zadeva uvedbo nekaterih kategorij licenc za vzdrževanje zrakoplovov, spremembo postopka sprejema komponent od zunanjih dobaviteljev in spremembo pravic organizacij za usposabljanje za vzdrževanje (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - rok: 20. julij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede prijavljenih organizacij za usposabljanje (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - rok: 19. julij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za lambda cihalotrin (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - rok: 25. junij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI


19. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje maja I 2018 (PE 621.577/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Sreda

Zahteva skupine PPE, da se na dnevni red kot tretja točka, po poročilu Marca Wallija (A8-0139/2018) doda izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o predsedniških volitvah v Venezueli in da se razprava zaključi z vložitvijo predlogov resolucij. Glasovanje bo v četrtek.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine (prvi del) PPE, ki je obrazložil zahtevo, Javier Couso Permuy, ki ji je nasprotoval, Ska Keller, ki ji je nasprotovala na podlagi člena 156 Poslovnika, Esteban González Pons, ki je zato predlagal, da se vložitev predlogov resolucij nadomesti z izjavo predsednika v imenu skupščine, vendar se Ska Keller ni strinjala s predlogom.

Parlament je z elektronskim glasovanjem (214 glasov za, 125 proti ter 16 vzdržanih glasov) odobril prvotno zahtevo skupine PPE.

Govoril je Javier Couso Permuy o postopku (predsednik je podal pojasnilo).

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red po izjavi Sveta in Komisije o kaznivih dejanjih zalezovanja in zaščiti žrtev v EU (točka 41 končnega osnutka dnevnega reda) doda izjava Sveta in Komisije o uporabi mednarodnih standardov v Španiji pri opredelitvi spolnega nasilja glede na nedavni primer “La Manada”.

Govorili so Tania González Peñas v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, ter Rosa Estaràs Ferragut, ki je nasprotovala zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (188 glasov za, 136 proti, 20 vzdržanih glasov) odobril zahtevo.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se na dnevni red doda izjava Komisije o tarifah, ki so jih v sektorju jekla in aluminija uvedle Združene države Amerike. Razprava se ne bi končala z vložitvijo predlogov resolucij.

Govorili so Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, ki je obrazložila zahtevo, ter Christofer Fjellner, ki je nasprotoval zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (167 glasov za, 175 proti ter 10 vzdržanih glasov) zavrnil zahtevo.

Četrtek

Na četrtkovo glasovanje se doda nasprotovanje v skladu s členom 106: “gensko spremenjena sladkorna pesa H7-1”.

S tem je bil določen razpored dela.


20. Sklep Komisije o svežnju za večletni finančni okvir po letu 2020 (razprava)

Izjava Komisije: Sklep Komisije o svežnju za večletni finančni okvir po letu 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) in Günther Oettinger (član Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Jean-Claude Juncker.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Liadh Ní Riada v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Patrick O'Flynn v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marco Zanni v imenu skupine (prvi del) ENF, Krisztina Morvai samostojni poslanec samostojna poslanka, in José Manuel Fernandes.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt in Françoise Grossetête.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorili so Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler in Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" so govorili Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar in Nicola Caputo.

Govoril je Günther Oettinger.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


21. Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2016 [2017/2190(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Sander Loones (pripravljavec mnenja odbora INTA), Andrey Novakov v imenu skupine (prvi del) PPE, Georgi Pirinski v imenu skupine (prvi del) S&D tudi o odsotnosti predsednika EIB (predsednik je zadevo sprejel v vednost), Ryszard Czarnecki v imenu skupine (prvi del) ECR, Luke Ming Flanagan v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Barbara Kappel v imenu skupine (prvi del) ENF, in Tomáš Zdechovský.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednik

Govorili so Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere in Ivana Maletić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Seán Kelly.

Govorila sta Corina Crețu in Marco Valli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 3.5.2018.


22. Predsedniške volitve v Venezueli (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Predsedniške volitve v Venezueli (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine (prvi del) PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Javier Nart v imenu skupine (prvi del) ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Mario Borghezio v imenu skupine (prvi del) ENF, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz in Ana Miranda v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea in João Pimenta Lopes.

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 3.5.2018.


23. Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (razprava)

Poročilo o letnem poročilu za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam [2017/2216(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux poročevalec je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednik

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Barbara Kudrycka (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Marian-Jean Marinescu v imenu skupine (prvi del) PPE, Caterina Chinnici v imenu skupine (prvi del) S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine (prvi del) ECR, Benedek Jávor v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Miguel Viegas v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Olaf Stuger v imenu skupine (prvi del) ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec samostojna poslanka, Emil Radev, Inés Ayala Sender in Zoltán Balczó.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Corina Crețu in Gilles Pargneaux.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 3.5.2018.


24. Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ (razprava)

Poročilo o izvajanju kohezijske politike in tematskem cilju „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ – člen 9(7) uredbe o skupnih določbah [2017/2285(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Kosma Złotowski (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Lambert van Nistelrooij v imenu skupine (prvi del) PPE, Tonino Picula v imenu skupine (prvi del) S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine (prvi del) ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ángela Vallina v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine (prvi del) ENF, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues in John Howarth.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias in Izaskun Bilbao Barandica.

Govorila sta Corina Crețu in Andrey Novakov.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 3.5.2018.


25. Kazniva dejanja zalezovanja in zaščita žrtev v EU (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Kazniva dejanja zalezovanja in zaščita žrtev v EU (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednik

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Lara Comi v imenu skupine (prvi del) PPE, Cécile Kashetu Kyenge v imenu skupine (prvi del) S&D, Branislav Škripek v imenu skupine (prvi del) ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Eleonora Forenza v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Daniela Aiuto v imenu skupine (prvi del) EFDD, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers in Rosa Estaràs Ferragut.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Krisztina Morvai.

Govorili sta Věra Jourová in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


26. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)

Predsednica je dejala, da je v skladu s členom 137(2) Poslovnika prejela zahtevo odbora FEMM za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom, da bi podal mnenje o enakosti med spoloma na evropskih trgih dela.

Za to zahtevo po posvetovanju se bo štelo, da je sprejeta, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, v 24 urah zahtevajo, da se o njej glasuje.


27. Uporaba mednarodnih standardov v Španiji pri opredelitvi spolnega nasilja glede na nedavni primer „La Manada“ (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Uporaba mednarodnih standardov v Španiji pri opredelitvi spolnega nasilja glede na nedavni primer „La Manada“ (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine (prvi del) PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine (prvi del) S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ernest Urtasun v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Tania González Peñas v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Mylène Troszczynski v imenu skupine (prvi del) ENF, in Anna Hedh.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Inés Ayala Sender ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Anni Hedh ki je nanj odgovorila, Izaskun Bilbao Barandica in Jordi Solé.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina in Krisztina Morvai.

Govorili sta Věra Jourová in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


28. Zaščita otrok pri migracijah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000031/2018), ki so ga postavili Anna Maria Corazza Bildt in Roberta Metsola v imenu skupine PPE; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein in Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans in Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL; Judith Sargentini in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Zaščita otrok pri migracijah (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst in Jean Lambert so predstavili vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine (prvi del) PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine (prvi del) S&D, Marek Jurek v imenu skupine (prvi del) ECR, Margot Parker v imenu skupine (prvi del) EFDD, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec samostojna poslanka, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström in Krisztina Morvai.

Govorila je Věra Jourová.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola in Ivo Belet v imenu skupine PPE; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos in Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy v imenu skupine S&D; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE; Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL; in Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo o zaščiti otrok pri migracijah (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 3.5.2018.


29. Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000040/2018), ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi in Sylvie Goddyn v imenu odbora ENVI, Svetu: Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000041/2018) ki so ga postavili Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi in Sylvie Goddyn v imenu odbora ENVI, Komisiji: Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen je predstavila vprašanji.

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) sta odgovorili na vprašanji.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde v imenu skupine ENF, Diane James, samostojna poslanka, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano in Dobromir Sośnierz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios in Jiří Pospíšil.

Govorili sta Elżbieta Bieńkowska in Monika Panayotova.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi in Sylvie Goddyn v imenu odbora ENVI o globalni prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 3.5.2018.


30. Varnost na kmetijah v EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000012/2018), ki ga je postavila Mairead McGuinness v imenu skupine (prvi del) PPE Komisiji: Varnost na kmetijah v EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness je predstavila vprašanje.

Phil Hogan (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Daniel Buda v imenu skupine (prvi del) PPE, Eric Andrieu v imenu skupine (prvi del) S&D, James Nicholson v imenu skupine (prvi del) ECR, Ulrike Müller v imenu skupine (prvi del) ALDE, Thomas Waitz v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine (prvi del) EFDD, Jacques Colombier v imenu skupine (prvi del) ENF, Paolo De Castro, Arne Gericke in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir in Inés Ayala Sender.

Govoril je Phil Hogan.

Razprava se je zaključila.


31. Sestava odborov

Na zahtevo skupine S&D je Parlament potrdil naslednje imenovanje:

odbor ECON: Giuseppe Ferrandino namesto Uda Bullmana


32. Trenutne razmere v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obeti zanju (kratka predstavitev)

Poročilo o trenutnih razmerah v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obetih zanju [2017/2117(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness in Maria Grapini.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije)

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika z dne 3.5.2018.


33. Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji (kratka predstavitev)

Poročilo o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji [2017/2209(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini in Mirosław Piotrowski.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.15 zapisnika z dne 3.5.2018.


34. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská in Stanislav Polčák.


35. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 621.577/OJJE).


36. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov