Index 
Protokoll
PDF 274kWORD 76k
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Välkomsthälsning
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Begäran om upphävande av immunitet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 11.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 13.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Inkomna dokument
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 17.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 19.Arbetsplan
 20.Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020 (debatt)
 21.Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016 (debatt)
 22.Presidentvalet i Venezuela (debatt)
 23.Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 24.Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (debatt)
 25.Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (debatt)
 26.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 27.Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen (debatt)
 28.Skydd av migrerande barn (debatt)
 29.Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (debatt)
 30.Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (debatt)
 31.Utskottens sammansättning
 32.Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU (kortfattad redogörelse)
 33.Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 34.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 35.Föredragningslista för nästa sammanträde
 36.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 19 april 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 13.05.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han fördömde de terroristattentat och den religiösa förföljelse som huvudsakligen Islamiska staten och Boko Haram gjort sig skyldiga till i Filippinerna, Centralafrikanska republiken, Afghanistan och Nigeria. Han framförde parlamentets kondoleanser till offrens anhöriga.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation som leddes av Hans Helighet patriark Filaret av Kiev, patriark för Ukrainas ortodoxa kyrka (Kievpatriarkatet), som hade tagit plats på åhörarläktaren.


6. Parlamentets sammansättning

Jan Philipp Albrecht hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 3 juli 2018.

I enlighet med artikel 4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


7. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Ana Miranda, Elsi Katainen och Miroslavs Mitrofanovs med verkan från den 28 februari, den 1 mars respektive den 5 mars 2018.


8. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Georgios Kyrtsos inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts mot honom vid förstainstansdomstolen i Aten.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna EFDD, ENF och sekretariatet för de grupplösa ledamöterna godkände parlamentet följande utnämningar:

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Mireille D'Ornano i stället för Aymeric Chauprade

INTA-utskottet: Danilo Oscar Lancini

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Danilo Oscar Lancini

LIBE-utskottet: Giancarlo Scotta’

Delegationen för förbindelserna med Irak: Giancarlo Scotta’

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Dobromir Sośnierz i stället för Janusz Korwin-Mikke

Underutskottet för mänskliga rättigheter: James Carver i stället för Aymeric Chauprade

Underutskottet för säkerhet och försvar: Aymeric Chauprade i stället för James Carver.


10. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att det ansvariga utskottet hade beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

- ECON-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Föredragande: Burkhard Balz och Pervenche Berès (A8-0153/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet, före midnatt följande dag, dvs. den 3 maj 2018, skriftligen begära att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


11. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

LIBE-utskottet hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA(2014)0212(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1-88) - (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av ovannämnda förordning P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE-utskottet)

- Rättelse P8_TA(2016)0126(COR01) till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89-131) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 14 april 2016 inför antagandet av ovannämnda direktiv P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE-utskottet)

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att de ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


12. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han, i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen, hade mottagit en begäran från ENVI-utskottet om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för att kommittén skulle avge ett yttrande över genomförandet av EU:s miljölagstiftning på de områden där de största problemen har fastställts, nämligen luftkvalitet, vatten och avfall.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.


13. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande torsdagen den 3 maj 2018 skulle underteckna följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (00015/2018/LEX - C8-0171/2018 - 2017/0219(COD)).

°
° ° °

Talare: Martina Anderson yttrade sig om situationen i Baskien; Lefteris Christoforou yttrade sig om byggandet av ett kärnkraftverk vid Turkiets sydkust i en region där det ofta förekommer jordbävningar; Teresa Jiménez-Becerril Barrio kommenterade inlägget av Martina Anderson.


14. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000012/2018) från Mairead McGuinness, för PPE-gruppen, till kommissionen: Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018);

- (O-000031/2018) från Anna Maria Corazza Bildt och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein och Enrique Guerrero Salom, för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans och Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Att skydda migrerande barn (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018);

- (O-000040/2018) från Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till rådet: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018);

- (O-000041/2018) från Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018).


15. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ECON, ENVI, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA, IMCO, AGRI

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan (06730/2018 - C8-0160/2018 - 2009/0018(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Frankrike – EGF/2017/009FR/Air France (COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Bilaga till Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien (06986/2018 - C8-0164/2018 - 2018/0806(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

2) från parlamentets utskott

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 (COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Betänkande om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (2017/2216(INI)) - utskottet CONT - Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

- Betänkande om sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur – artikel 9.7 i förordningen om gemensamma bestämmelser (2017/2285(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Claude Rolin (A8-0142/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

- Betänkande om mediernas mångfald och frihet i Europeiska unionen (2017/2209(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)


16. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna januari, februari I och februari II 2018 finns på Europarl.


17. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (C(2018)02214 - 2018/2675(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG vad gäller förteckningen över hamnar och om upphävande av kommissionens beslut 2008/861/EG (C(2018)02382 - 2018/2686(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 907/2014 vad gäller överskridande av betalningsfrister och vad gäller tillämplig växelkurs för utgiftsdeklarationer (C(2018)02420 - 2018/2688(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/655 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2018)02460 - 2018/2690(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


18. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller införandet av vissa kategorier av certifikat för luftfartygsunderhåll, modifiering av förfarandet för godkännande av komponenter från externa leverantörer och modifiering av befogenheterna för organisationer för underhållsutbildning (D043954/03 - 2018/2678(RPS) - tidsfrist: 20 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer (D053477/03 - 2018/2677(RPS) - tidsfrist: 19 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för lambda-cyhalotrin i eller på vissa produkter (D055857/02 - 2018/2682(RPS) - tidsfrist: 25 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


19. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna maj I 2018 (PE 621.577/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Onsdag

PPE-gruppen hade begärt att man som tredje punkt på föredragningslistan, efter betänkandet av Marco Walli (A8-0139/2018), skulle föra in ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om presidentvalet i Venezuela och att debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag. Omröstningen skulle äga rum på torsdagen.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen motiverade begäran; Javier Couso Permuy motsatte sig begäran; Ska Keller motsatte sig begäran på grundval av artikel 156 i arbetsordningen; Esteban González Pons föreslog då att framläggandet av resolutionsförslag skulle ersättas med ett uttalande av talmannen på kammarens vägnar, vilket Ska Keller motsatte sig.

Parlamentet godkände det ursprungliga förslaget från PPE-gruppen genom elektronisk omröstning (214 för, 125 emot, 16 nedlagda röster).

Talare: Javier Couso Permuy yttrade sig om förfarandet (talmannen gjorde förtydliganden).

GUE/NGL-gruppen hade begärt att man på föredragningslistan, efter uttalandet av rådet och kommissionen om stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (punkt 41 i PDOJ), skulle föra in ett uttalande av rådet och kommissionen om Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen.

Talare: Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran och Rosa Estaràs Ferragut motsatte sig den.

Parlamentet godkände begäran genom ONU (188 för, 136 emot, 20 nedlagda röster).

Verts/ALE-gruppen hade begärt att man på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande av kommissionen om Förenta staternas tullar inom stål- och aluminiumsektorn. Debatten skulle inte avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran och Christofer Fjellner motsatte sig den.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (167 för, 175 emot, 10 nedlagda röster).

Torsdag

Omröstning om en invändning enligt artikel 106: ”genetiskt modifierade sockerbetan H7-1” lades till i torsdagens omröstning.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


20. Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Antaget kommissionsbeslut om paketet med den fleråriga budgetramen efter 2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Jean-Claude Juncker.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, och José Manuel Fernandes.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt och Françoise Grossetête.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler och Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar och Nicola Caputo.

Talare: Günther Oettinger.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


21. Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2016 [2017/2190(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0139/2018)

Marco Valli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Sander Loones (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Andrey Novakov för PPE-gruppen, Georgi Pirinski för S&D-gruppen, som även kommenterade att EIB:s ordförande inte var närvarande (talmannen noterade detta), Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, och Tomáš Zdechovský.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Jean-Luc Schaffhauser, Inese Vaidere och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Seán Kelly.

Talare: Corina Crețu och Marco Valli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 3.5.2018.


22. Presidentvalet i Venezuela (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Presidentvalet i Venezuela (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz och Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea och João Pimenta Lopes.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 3.5.2018.


23. Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)

Betänkande om årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier [2017/2216(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Barbara Kudrycka (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Emil Radev, Inés Ayala Sender och Zoltán Balczó.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Corina Crețu och Gilles Pargneaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 3.5.2018.


24. Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (debatt)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur – artikel 9.7 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2017/2285(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Andrey Novakov redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Kosma Złotowski (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Maria Spyraki, Monika Smolková, Liliana Rodrigues och John Howarth.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Corina Crețu och Andrey Novakov.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 3.5.2018.


25. Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Stalkningsbrott och skydd av brottsoffer i EU (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Lara Comi för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers och Rosa Estaràs Ferragut.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Krisztina Morvai.

Talare: Věra Jourová och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon, i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen, hade mottagit en begäran från FEMM-utskottet om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för att kommittén skulle avge ett yttrande över jämställdhet mellan kvinnor och män på de europeiska arbetsmarknaderna.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.


27. Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Spaniens tillämpning av internationella standarder i fråga om definitionen av sexuellt våld mot bakgrund av La Manada-fallet nyligen (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Rosa Estaràs Ferragut; Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, och Anna Hedh.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Inés Ayala Sender ställde en fråga ("blått kort") till Anna Hedh som besvarade frågan; Izaskun Bilbao Barandica och Jordi Solé.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina och Krisztina Morvai.

Talare: Věra Jourová och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


28. Skydd av migrerande barn (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000031/2018) från Anna Maria Corazza Bildt och Roberta Metsola, au nom du groupe PPE; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein och Enrique Guerrero Salom, för S&D-gruppen; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans och Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen; Judith Sargentini och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Att skydda migrerande barn (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst och Jean Lambert utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström och Krisztina Morvai.

Talare: Věra Jourová.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola och Ivo Belet, för PPE-gruppen; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos och Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, för S&D-gruppen; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar och Gérard Deprez, för ALDE-gruppen; Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen samt Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, om att skydda migrerande barn (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 3.5.2018.


29. Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000040/2018) från Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till rådet: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000041/2018) från Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen utvecklade frågorna.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Diane James, grupplös ledamot; Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano och Dobromir Sośnierz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios och Jiří Pospíšil.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Monika Panayotova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, om ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 3.5.2018.


30. Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000012/2018) från Mairead McGuinness för PPE-gruppen, till kommissionen: Behovet av ökad säkerhet inom jordbruket i EU (2018/2668(RSP)) (B8-0015/2018)

Mairead McGuinness utvecklade frågan.

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Daniel Buda för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Paolo De Castro, Arne Gericke och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Marijana Petir och Inés Ayala Sender.

Talare: Phil Hogan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


31. Utskottens sammansättning

På begäran av S&D-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

ECON-utskottet: Giuseppe Ferrandino i stället för Udo Bullman.


32. Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU [2017/2117(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Esther Herranz García redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Buda, Eric Andrieu, Notis Marias, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Mairead McGuinness och Maria Grapini.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen)

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 3.5.2018.


33. Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen [2017/2209(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Barbara Spinelli redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Julie Ward, Tomáš Zdechovský, Marek Jurek, Maria Grapini och Mirosław Piotrowski.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.15 i protokollet av den 3.5.2018.


34. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Roberta Metsola, Olga Sehnalová, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Norbert Erdős, Alex Mayer, Marek Jurek, Josep-Maria Terricabras, Kostas Chrysogonos, Tomáš Zdechovský, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Mairead McGuinness, Maria Grapini, László Tőkés, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Wajid Khan, Anna Záborská och Stanislav Polčák.


35. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 621.577/OJJE).


36. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Matthews, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy