Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2032(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0219/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0219/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2018 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

7.8. Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελεία (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης σχετικά με τον διορισμό της Rachida Dati στην επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.5.2018)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ RACHIDA DATI

Απορρίπτεται

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου