Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0191)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.2. Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0192)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


7.3. Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-CHMINACA * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA) [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0193)


7.4. Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-BINACA * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA) [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0194)


7.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0195)


7.6. Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите [2017/2216(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0196)


7.7. Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграф 2 и параграф 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0197)


7.8. Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура (гласуване)

Предложение за решение относно назначаването на Рашида Дати за член на групата, създадена съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, от името на комисията LIBE

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 3.5.2018 г.)

КАНДИДАТУРА НА RACHIDA DATI

Отхвърля се


7.9. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г. [2017/2190(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0198)


7.10. Президентски избори във Венесуела (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Президентски избори във Венесуела (2018/2695(RSP))

Разискването се състоя на 2 май 2018 г. (точка 22 от протокола от 2.5.2018 г).

Предложенията за резолюции са обявени на3 май 2018 г. (точка 2 от протокола от 3.5.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0225/2018, B8-0226/2018 и B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0225/2018

(за замяна на B8-0225/2018 и B8-0226/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam и Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Francisco Assis и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, Javier Nart и Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, относно изборите във Венесуела (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Приема се (P8_TA(2018)0199)

(Предложението за резолюция B8-0227/2018 отпада.)


7.11. Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ (гласуване)

Доклад относно политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ – член 9, параграф 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2017/2285(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Андрей Новаков (A8-0136/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0200)


7.12. Закрилата на децата мигранти (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0201)


7.13. Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0202)


7.14. Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (гласуване)

Доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС [2017/2117(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0203)


7.15. Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз [2017/2209(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0204)

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност