Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 3. května 2018 - Brusel

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a jejích členských států [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0191)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.2. Rámcová dohoda mezi EU a Koreou (přistoupení Chorvatska) (článek 150 jednacího řádu) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0192)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.3. Podrobení nové psychoaktivní látky ADB-CHMINACA kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamidu (ADB-CHMINACA) kontrolním opatřením [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0193)


7.4. Podrobení nové psychoaktivní látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolním opatřením [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0194)


7.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/010 BE/Caterpillar (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0195)


7.6. Výroční zpráva za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům [2017/2216(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0196)


7.7. Geneticky modifikovaná cukrovka H7-1 (KM-ØØØH71-4) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-4) na trh podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Odpovědní poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0197)


7.8. Jmenování člena výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce (hlasování)

Návrh rozhodnutí o jmenování Rachidy Datiové do výběrové komise uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes za výbor LIBE

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 3.5.2018)

JMENOVÁNÍ RACHIDY DATIOVÉ

zamítnut


7.9. Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 [2017/2190(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0139/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0198)


7.10. Prezidentské volby ve Venezuele (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Prezidentské volby ve Venezuele (2018/2695(RSP))

Rozprava se konala dne 2. května 2018 (bod 22 zápisu ze dne 2.5.2018).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 3. května 2018 (bod 2 zápisu ze dne 3.5.2018).

Návrhy usnesení B8-0225/2018, B8-0226/2018 a B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0225/2018

(nahrazující B8-0225/2018 a B8-0226/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam a Jaromír Štětina za skupinu PPE, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR, Javier Nart a Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE o volbách ve Venezuele (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

přijat (P8_TA(2018)0199)

(Návrh usnesení B8-0227/2018 se nebere v potaz.)


7.11. Politika soudržnosti a tematický cíl „Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“ (hlasování)

Zpráva o provádění politiky soudržnosti a tematického cíle „Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“ – čl. 9 odst. 7 nařízení o společných ustanoveních [2017/2285(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0200)


7.12. Ochrana dětí v rámci migrace (hlasování)

Návrh usnesení B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0201)


7.13. Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech (hlasování)

Návrh usnesení B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0202)


7.14. Současná situace a výhled do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii (hlasování)

Zpráva o současné situaci a výhledu do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii [2017/2117(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0203)


7.15. Pluralita a svoboda sdělovacích prostředků v Evropské unii (hlasování)

Zpráva o pluralitě a svobodě sdělovacích prostředků v Evropské unii [2017/2209(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0204)

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí