Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 3. mai 2018 - Brüssel

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. ELi ja Usbekistani partnerlus- ja koostöölepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0191)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.2. ELi ja Korea raamleping (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelisele raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0192)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


7.3. Uue psühhoaktiivse aine ADB-CHMINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (ADB-CHMINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0193)


7.4. Uue psühhoaktiivse aine CUMYL-4CN-BINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 1-(4-tsüanobutüül)-N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1H-indasool-3-karboksamiidi (CUMYL-4CN-BINACA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0194)


7.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0195)


7.6. ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2016. aasta aruande kohta [2017/2216(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0196)


7.7. Geneetiliselt muundatud suhkrupeet H7 -1 (KM ØØØH71-4) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3 ENVI-komisjon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud suhkrupeedist H7-1 (KM-ØØØH71-4) toodetud toidu ja sööda turule laskmise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Vastutavad parlamendiliikmed: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ja Valentinas Mazuronis

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0197)


7.8. Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme ametisse nimetamine (hääletus)

Ettepanek võtta vastu otsus Rachida Dati määramise kohta nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõikes 3 osutatud valikukomisjoni liikmeks (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes LIBE komisjoni nimel

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (3.5.2018 protokollilisa 1)

RACHIDA DATI KANDIDATUUR

Tagasi lükatud


7.9. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (hääletus)

Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2016. aasta aruande kohta [2017/2190(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0198)


7.10. Presidendivalimised Venezuelas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Presidendivalimised Venezuelas (2018/2695(RSP))

Arutelu toimus 2. mail 2018 (2.5.2018 protokollipunkt 22).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 3. mail 2018 (3.5.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0225/2018, B8-0226/2018 ja B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0225/2018

(asendades B8-0225/2018 ja B8-0226/2018):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam ja Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart ja Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel valimiste kohta Venezuelas (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Vastu võetud (P8_TA(2018)0199)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0227/2018 muutus kehtetuks.)


7.11. Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ (hääletus)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondliku eesmärgi „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ kohta – ühissätete määruse artikli 9 punkt 7 [2017/2285(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0200)


7.12. Lapsrändajate kaitse (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0201)


7.13. Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0202)


7.14. ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (hääletus)

Raport ELi lamba- ja kitsekasvatussektori praeguse olukorra ja tulevikuväljavaadete kohta [2017/2117(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0203)


7.15. Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (hääletus)

Raport meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus [2017/2209(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0204)

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika