Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 3. maijs - Brisele

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Protokols ES un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Jozo Radoš (A8-0104/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0191).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.2. ES un Korejas pamatnolīgums (Horvātijas pievienošanās) (Reglamenta 150. pants) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Pamatnolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Tokia Saïfi (A8-0120/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0192).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


7.3. Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai ADB-CHMINACA * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutān-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamīdam (ADB-CHMINACA) [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0193).


7.4. Kontroles pasākumu piemērošana jaunajai psihoaktīvajai vielai CUMYL-4CN-BINACA * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropān-2-il)-1H-indazol-3-karboksamīdam (CUMYL-4CN-BINACA) [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0194).


7.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2017/010 BE/Caterpillar (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2017/010 BE/Caterpillar [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0195).


7.6. 2016. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Zinojums par 2016. gada ziņojumu par ES finanšu interešu aizsardzību: cīņa pret krāpšanu [2017/2216(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0196).


7.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta cukurbiete H7-1 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atjauno atļauju laist tirgū pārtiku un lopbarību, kas ražota no ģenētiski modificētām cukurbietēm H7-1 (KM-ØØØH71-4) (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen un Valentinas Mazuronis.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0197).


7.8. Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana (balsošana)

Lēmuma priekšlikums par Rachida Dati iecelšanu komisijā, kas izveidota saskaņā ar 14. panta 3. punktu Padomes 2017. gada 12. oktobra Regulā (ES) 2017/1939, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidē (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes LIBE komitejas vārdā.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (3.5.2018. protokola 1. pielikums .)

RACHIDA DATI KANDIDATŪRA

Noraidīts.


7.9. 2016. gada ziņojums par EIB finansiālās darbības kontroli (balsošana)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par EIB finansiālās darbības kontroli [2017/2190(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0139/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0198).


7.10. Venecuēlas prezidenta vēlēšanas (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Venecuēlas prezidenta vēlēšanas (2018/2695(RSP)).

Debates notika 2018. gada 2. maijā (2.5.2018. protokola 22. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 3. maijā (3.5.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0225/2018, B8-0226/2018 un B8-0227/2018 (2018/2695(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0225/2018

(aizstāj B8-0225/2018 un B8-0226/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam un Jaromír Štětina PPE grupas vārdā, Francisco Assis un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā, Javier Nart un Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā – par vēlēšanām Venecuēlā (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Pieņemts (P8_TA(2018)0199).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0227/2018 vairs nav spēkā.)


7.11. Kohēzijas politika un tematiskais mērķis "veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā" (balsošana)

Ziņojums par to, kā tiek īstenota kohēzijas politika un tematiskais mērķis “veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā” — Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 7. punkts [2017/2285(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Andrey Novakov (A8-0136/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0200).


7.12. Bērnu migrantu aizsardzība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0218/2018 (2018/2660(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0201).


7.13. Vispārējs aizliegums izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0217/2018 (2017/2922(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0202).


7.14. ES aitu un kazu nozares pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (balsošana)

Ziņojums par ES aitu un kazu nozares pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām [2017/2117(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Esther Herranz García (A8-0064/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0203).


7.15. Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un brīvība Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību Eiropas Savienībā [2017/2209(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Barbara Spinelli (A8-0144/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0204).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika