Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 3 mei 2018 - Brussel

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0191)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.2. Kaderovereenkomst EU-Korea (toetreding van Kroatië) (artikel 150 van het Reglement) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0192)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


7.3. Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof ADB-CHMINACA aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) aan controlemaatregelen [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPUITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0193)


7.4. Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof CUMYL-4CN-BINACA aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) aan controlemaatregelen [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPUITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0194)


7.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België - EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0195)


7.6. Jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2016 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding [2017/2216(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0196)


7.7. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de Commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Verantwoordelijke leden: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0197)


7.8. Benoeming van een lid in de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (stemming)

Ontwerpbesluit over de benoeming van Rachida Dati als lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, namens de Commissie LIBE

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 3.5.2018)

KANDIDATUUR VAN RACHIDA DATI

Verworpen


7.9. Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 (stemming)

Verslag over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2016 [2017/2190(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0198)


7.10. Presidentsverkiezingen in Venezuela (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Presidentsverkiezingen in Venezuela (2018/2695(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 mei 2018 (punt 22 van de notulen van 2.5.2018).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 3 mei 2018 (punt 2 van de notulen van 3.5.2018).

Ontwerpresoluties B8-0225/2018, B8-0226/2018 en B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0225/2018

(ter vervanging van B8-0225/2018 en B8-0226/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam en Jaromír Štětina, namens de PPE-Fractie, Francisco Assis en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, Javier Nart en Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, over de verkiezingen in Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Aangenomen (P8_TA(2018)0199)

(Ontwerpresolutie B8-0227/2018 komt te vervallen.)


7.11. Het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid en de thematische doelstelling "bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren" - artikel 9, lid 7, van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen [2017/2285(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0200)


7.12. De bescherming van migrerende kinderen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0201)


7.13. Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0202)


7.14. Huidige situatie en vooruitzichten van de schapen- en geitensector in de EU (stemming)

Verslag over de huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector [2017/2117(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0203)


7.15. Pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie (stemming)

Verslag over pluralisme van de media en mediavrijheid in de Europese Unie [2017/2209(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0204)

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid