Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 3 maja 2018 r. - Bruksela

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Uzbekistanem (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0191)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.2. Umowa ramowa między UE a Koreą (przystąpienie Chorwacji) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0192)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.3. Poddanie nowej substancji psychoaktywnej ADB-CHMINACA środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0193)


7.4. Poddanie nowej substancji psychoaktywnej CUMYL-4CN-BINACA środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0194)


7.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/010 BE/Caterpillar (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Belgię – EGF/2017/010 BE/Caterpillar [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0195)


7.6. Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2016 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych [2017/2216(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0196)


7.7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy H7-1 (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony przez komisję ENVI zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0197)


7.8. Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. Prokuratury Europejskiej (głosowanie)

Projekt decyzji w sprawie powołania Rachidy Dati do komisji ustanowionej na mocy art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażającego wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej („EPPO”) (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 3.5.2018)

KANDYDATURA RACHIDY DATI

Odrzucono


7.9. Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 [2017/2190(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0198)


7.10. Wybory prezydenckie w Wenezueli (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wybory prezydenckie w Wenezueli (2018/2695(RSP))

Debata odbyła się dnia 2 maja 2018 r. (pkt 22 protokołu z dnia 2.5.2018).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia3 maja 2018 (pkt 2 protokołu z dnia 3.5.2018).

Projekty rezolucji B8-0225/2018, B8-0226/2018 i B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0225/2018

(zastępujący B8-0225/2018 i B8-0226/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam i Jaromír Štětina, w imieniu grupy PPE, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, Javier Nart i Beatriz Becerra Basterrechea, w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyborów w Wenezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Przyjęto (P8_TA(2018)0199)

(Projekt rezolucji B8-0227/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


7.11. Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie realizacji polityki spójności i celu tematycznego „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” – art. 9 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [2017/2285(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0200)


7.12. Ochrona migrujących dzieci (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0201)


7.13. Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0202)


7.14. Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie obecnej sytuacji i perspektyw na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz [2017/2117(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0203)


7.15. Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie pluralizmu mediów i wolności mediów w Unii Europejskiej [2017/2209(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0204)

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności