Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 3 mai 2018 - Bruxelles

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare UE-Uzbekistan (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0191)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.2. Acordul-cadru UE-Coreea (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0192)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


7.3. Supunerea noii substanțe psihoactive ADB-CHMINACA unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA) unor măsuri de control [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0193)


7.4. Supunerea noii substanțe psihoactive CUMYL-4CN-BINACA unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă (CUMYL-4CN-BINACA) unor măsuri de control [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0194)


7.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/010 BE/Caterpillar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0195)


7.6. Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei [2017/2216(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0196)


7.7. Obiecție depusă în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 (vot)

Propunere de rezoluție depusă de comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106, alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0197)


7.8. Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European (vot)

Propunere de decizie referitoare la numirea Rachidei Dati ca membră a juriului menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 3.5.2018)

CANDIDATURA RACHIDEI DATI

Respins


7.9. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016 (vot)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016 [2017/2190(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0198)


7.10. Alegerile prezidențiale din Venezuela (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Alegerile prezidențiale din Venezuela (2018/2695(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 2 mai 2018 (punctul 22 al PV din 2.5.2018).

Propuneri de rezoluție anunțate la3 mai 2018 (punctul 2 al PV din 3.5.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0225/2018, B8-0226/2018 și B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0225/2018

(care înlocuiește B8-0225/2018 și B8-0226/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Francisco Assis și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, Javier Nart și Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, referitoare la alegerile din Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Adoptat (P8_TA(2018)0199)

(Propunerea de rezoluție B8-0227/2018 a devenit caducă.)


7.11. Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” (vot)

Raport referitor la punerea în aplicarea a politicii de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” - articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul privind dispozițiile comune [2017/2285(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0200)


7.12. Protecția copiilor migranți (vot)

Propunere de rezoluție B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0201)


7.13. Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (vot)

Propunere de rezoluție B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0202)


7.14. Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE (vot)

Raport referitor la situația actuală și perspectivele de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din Uniune [2017/2117(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0203)


7.15. Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (vot)

Raport referitor la pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană [2017/2209(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0204)

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate