Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 3. mája 2018 - Brusel

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci EÚ a Uzbekistanu (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0191)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.2. Rámcová dohoda medzi EÚ a Kóreou (pristúpenie Chorvátska) (článok 150 rokovacieho poriadku) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu k Rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0192)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.3. Podrobenie novej psychoaktívnej látky ADB-CHMINACA kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) kontrolným opatreniam [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0193)


7.4. Podrobenie novej psychoaktívnej látky CUMYL-4CN-BINACA kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení novej psychoaktívnej látky 1-(4-kyanobutyl)-N-(2-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) kontrolným opatreniam [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0194)


7.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/010 BE/Caterpillar (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0195)


7.6. Výročná správa za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o výročnej správe za rok 2016 o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom [2017/2216(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0196)


7.7. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná cukrová repa H7-1 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh potraviny a krmivá vyrobené z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 (KM-ØØØH71-4) (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Zodpovední poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0197)


7.8. Vymenovanie člena výberovej komisie pre Európsku prokuratúru (hlasovanie)

Návrh rozhodnutia o vymenovaní Rachidy Datiovej do výberovej komisie podľa článku 14 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes v mene výboru LIBE

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 3.5.2018)

NOMINÁCIA RACHIDY DATIOVEJ

Zamietnutý


7.9. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti Európskej investičnej banky za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2016 [2017/2190(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0198)


7.10. Prezidentské voľby vo Venezuele (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prezidentské voľby vo Venezuele (2018/2695(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 2. mája 2018 (bod 22 zápisnice zo dňa 2.5.2018).

Návrhy uznesení boli oznámené 3. mája 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 3.5.2018).

Návrhy uznesenia B8-0225/2018, B8-0226/2018 a B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0225/2018

(nahrádzajúci B8-0225/2018 a B8-0226/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam a Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, Javier Nart a Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE o voľbách vo Venezuele (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Prijatý (P8_TA(2018)0199)

(Návrh uznesenia B8-0227/2018 sa stal bezpredmetným.)


7.11. Politika súdržnosti a tematický cieľ „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní politiky súdržnosti a tematického cieľa „podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach“ – článok 9 ods. 7 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2017/2285(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0200)


7.12. Ochrana migrujúcich detí (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0201)


7.13. Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0202)


7.14. Súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ (hlasovanie)

Správa o súčasnej situácii a vyhliadkach do budúcnosti pre odvetvie chovu oviec a kôz v EÚ [2017/2117(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0203)


7.15. Pluralita a sloboda médií v Európskej únii (hlasovanie)

Správa o slobode a pluralite médií v Európskej únii [2017/2209(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0204)

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia