Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел

8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly и Daniel Hannan

Доклад Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Seán Kelly

Предложение за резолюция относно изборите във Венесуела (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins и Jiří Pospíšil

Доклад Андрей Новаков - A8-0136/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Предложение за резолюция относно закрилата на децата мигранти (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt и Anna Záborská

Предложение за резолюция относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Момчил Неков, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák и Andrejs Mamikins

Доклад Esther Herranz García - A8-0064/2018
Момчил Неков, Sylvie Goddyn и Dobromir Sośnierz

Доклад Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Момчил Неков, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská и Dobromir Sośnierz.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност