Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly και Daniel Hannan

Έκθεση Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins και Jiří Pospíšil

Έκθεση Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt και Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák και Andrejs Mamikins

Έκθεση Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská και Dobromir Sośnierz.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου