Показалец 
Протокол
PDF 288kWORD 77k
Четвъртък, 3 май 2018 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Президентски избори във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 3.Разискване с Шарл Мишел, министър-председател на Белгия, относно бъдещето на Европа (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Позиция на Съвета на първо четене
 7.Време за гласуване
  7.1.Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.2.Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)
  7.3.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-CHMINACA * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-BINACA * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.6.Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.7.Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1 (гласуване)
  7.8.Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура (гласуване)
  7.9.Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г. (гласуване)
  7.10.Президентски избори във Венесуела (гласуване)
  7.11.Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ (гласуване)
  7.12.Закрилата на децата мигранти (гласуване)
  7.13.Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (гласуване)
  7.14.Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (гласуване)
  7.15.Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Трансфери на бюджетни кредити
 11.Внесени документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Закриване на заседанието
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.09 ч.


2. Президентски избори във Венесуела (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Президентски избори във Венесуела (2018/2695(RSP))

Разискването се състоя на 2 май 2018 г. (точка 22 от протокола от 2.5.2018 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, et Jaromír Štětina, au nom du groupe PPE; Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski et Jana Žitňanská, от името на групата ECR; Javier Nart и Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, относно изборите във Венесуела (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, относно президентските избори във Венесуела (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou и Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венесуела (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 3.5.2018 г г.


3. Разискване с Шарл Мишел, министър-председател на Белгия, относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с Шарл Мишел, министър-председател на Белгия, относно бъдещето на Европа (2018/2621(RSP))

Председателят направи кратко изявление, за да представи разискването.

Изказаха се: Charles Michel (министър-председател на Белгия) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF (председателят прикани ораторите да се придържат към темата), и Georgios Epitideios, независим член на ЕП.

Изказа се Charles Michel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivo Belet, Ana Gomes, Marek Jurek, Gérard Deprez, Bronis Ropė, Peter Lundgren, Marc Tarabella, Henna Virkkunen, Ramón Jáuregui Atondo и Notis Marias.

Изказа се Charles Michel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivo Vajgl, Ana Miranda, Jiří Payne, Maria Arena, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Helga Stevens, Charles Goerens, Jordi Solé, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Hilde Vautmans, Juan Fernando López Aguilar, Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Seán Kelly и Maria Spyraki.

Изказаха се: Charles Michel (председателят благодари на министър-председателя Charles Michel и припомни подкрепата на Парламента за свбодата на пресата) и Ana Gomes.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.35 ч.

Изказа се Maria Grapini.


5. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента Председателят приветства с добре дошли делегация от Парламента на Киргизката република, Жагорку Кенеш, която зае място на официалната трибуна.


6. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (05700/1/2018 - C8-0168/2018 – 2013/0103(COD))

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 4 май 2018 г.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0191)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.2. Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия) (член 150 от Правилника за дейността) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0192)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


7.3. Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-CHMINACA * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA) [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0193)


7.4. Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-BINACA * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA) [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0194)


7.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/010 BE/Caterpillar (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 – C8-0125/2018 – 2018/2043(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0195)


7.6. Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите [2017/2216(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0196)


7.7. Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграф 2 и параграф 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen и Valentinas Mazuronis

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0197)


7.8. Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура (гласуване)

Предложение за решение относно назначаването на Рашида Дати за член на групата, създадена съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, от името на комисията LIBE

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 3.5.2018 г.)

КАНДИДАТУРА НА RACHIDA DATI

Отхвърля се


7.9. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2016 г. [2017/2190(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0198)


7.10. Президентски избори във Венесуела (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Президентски избори във Венесуела (2018/2695(RSP))

Разискването се състоя на 2 май 2018 г. (точка 22 от протокола от 2.5.2018 г).

Предложенията за резолюции са обявени на3 май 2018 г. (точка 2 от протокола от 3.5.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0225/2018, B8-0226/2018 и B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0225/2018

(за замяна на B8-0225/2018 и B8-0226/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam и Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Francisco Assis и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, Javier Nart и Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, относно изборите във Венесуела (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Приема се (P8_TA(2018)0199)

(Предложението за резолюция B8-0227/2018 отпада.)


7.11. Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ (гласуване)

Доклад относно политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“ – член 9, параграф 7 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2017/2285(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Андрей Новаков (A8-0136/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0200)


7.12. Закрилата на децата мигранти (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0201)


7.13. Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0202)


7.14. Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС (гласуване)

Доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС [2017/2117(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0203)


7.15. Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз [2017/2209(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0204)


8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly и Daniel Hannan

Доклад Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Seán Kelly

Предложение за резолюция относно изборите във Венесуела (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins и Jiří Pospíšil

Доклад Андрей Новаков - A8-0136/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Предложение за резолюция относно закрилата на децата мигранти (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt и Anna Záborská

Предложение за резолюция относно световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Момчил Неков, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák и Andrejs Mamikins

Доклад Esther Herranz García - A8-0064/2018
Момчил Неков, Sylvie Goddyn и Dobromir Sośnierz

Доклад Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Момчил Неков, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ангел Джамбазки, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská и Dobromir Sośnierz.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


10. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 05/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 и DEC 09/2018 - Раздел III - Комисия


11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2018 – Раздел III – Комисия (N8-0060/2018 - C8-0163/2018 - 2018/2068(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) предложения за резолюция, внесени от членовете на ЕП (член 133 от Правилника за дейността)

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно състоянието на „белите фермери“ в Южна Африка (B8-0178/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насилието над жени (B8-0179/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно добавянето на захар във виното (B8-0180/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Salvatore Domenico Pogliese. Предложение за резолюция относно съставянето на общ учебник по история (B8-0181/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюция относно използването на европейски езици по време на средното образование (B8-0182/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT


12. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


13. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 28 май 2018 до 31 май 2018 г.


14. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 12.57 ч.


15. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Bay, Christensen, Crowley, Gambús, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano


Приложение 1 - Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, De Castro, Delvaux, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност