Rodyklė 
Protokolas
PDF 263kWORD 74k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 3 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Prezidento rinkimai Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Diskusijos su Belgijos Ministru Pirmininku Charles'iu Micheliu Europos ateities tema (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.ES ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.2.ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, (Kroatijos Respublikos įstojimas) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)
  7.3.Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai ADB-CHMINACA * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai CUMYL-4CN-BINACA * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.6.2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai H7-1 (balsavimas)
  7.8.Nario skyrimas į Europos prokuratūros atrankos komisiją (balsavimas)
  7.9.Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės (balsavimas)
  7.10.Prezidento rinkimai Venesueloje (balsavimas)
  7.11.Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (balsavimas)
  7.12.Vaikų migrantų apsauga (balsavimas)
  7.13.Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (balsavimas)
  7.14.Dabartinė avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėtis ir ateities perspektyvos Sąjungoje (balsavimas)
  7.15.Žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė Europos Sąjungoje (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Asignavimų perkėlimas
 11.Gauti dokumentai
 12.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 13.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 14.Posėdžio pabaiga
 15.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Skyrimas į Europos prokuratūros atrankos grupės narius


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.09 val.


2. Prezidento rinkimai Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Prezidento rinkimai Venesueloje (2018/2695(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. gegužės 2 d. (2018 05 02 protokolo 22 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam, et Jaromír Štětina, au nom du groupe PPE; Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski et Jana Žitňanská, au nom du groupe ECR; Javier Nart et Beatriz Becerra Basterrechea, au nom du groupe ALDE, dėl rinkimų Venesueloje (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu dėl prezidento rinkimų Venesueloje (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou et Ángela VallinaGUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Balsavimas: 2018 05 03 protokolo 7.10 punktas


3. Diskusijos su Belgijos Ministru Pirmininku Charles'iu Micheliu Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Belgijos Ministru Pirmininku Charles'iu Micheliu Europos ateities tema (2018/2621(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, pradėdamas diskusijas.f

Kalbėjo: Charles Michel (Belgijos Ministras Pirmininkas ) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu (Pirmininkas paragino nenukrypti nuo diskusijų temos) ir Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Charles Michel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivo Belet, Ana Gomes, Marek Jurek, Gérard Deprez, Bronis Ropė, Peter Lundgren, Marc Tarabella, Henna Virkkunen, Ramón Jáuregui Atondo ir Notis Marias.

Kalbėjo Charles Michel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivo Vajgl, Ana Miranda, Jiří Payne, Maria Arena, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Helga Stevens, Charles Goerens, Jordi Solé, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Hilde Vautmans, Juan Fernando López Aguilar, Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Seán Kelly ir Maria Spyraki.

Kalbėjo: Charles Michel (Pirmininkas padėkojo Ministrui Pirmininkui Charles Michel, primindamas apie Parlamento išreikštą palaikymą spaudos laisvei) ir Ana Gomes.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.35 val.

Kalbėjo Maria Grapini.


5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkė Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčią Kirgizijos Respublikos delegaciją, vadovaujamą Jogorku Kengesh.


6. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkė pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD))

Perduota atsakingam komitetui: INTA

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2018 m. gegužės 4 d.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. ES ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0191)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.2. ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, (Kroatijos Respublikos įstojimas) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0192)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


7.3. Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai ADB-CHMINACA * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui (ADB-CHMINACA) projekto [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0193)


7.4. Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai CUMYL-4CN-BINACA * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA) projekto [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0194)


7.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0195)


7.6. 2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ [2017/2216(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0196)


7.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai H7-1 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas,vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalimis dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti į rinką maisto produktus ir pašarus, pagamintus iš genetiškai modifikuotų cukrinių runkelių H7-1 (KM-ØØØH71-4), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Atsakingi nariai: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen ir Valentinas Mazuronis

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0197)


7.8. Nario skyrimas į Europos prokuratūros atrankos komisiją (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl Rachidos Dati skyrimo į atrankos komisiją, sudaromą pagal 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, 14 straipsnio 3 dalį (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, LIBE komiteto vardu

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 05 03 protokolo 1 priedas)

RACHIDA DATI KANDIDATŪRA

Atmesta


7.9. Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės (balsavimas)

Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl 2016 m. EIB finansinės veiklos kontrolės [2017/2190(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0198)


7.10. Prezidento rinkimai Venesueloje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Prezidento rinkimai Venesueloje (2018/2695(RSP))

Diskusijos vyko2 gegužės 2018 (2018 05 02 protokolo 22 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 3 gegužės 2018 (2018 05 03 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0225/2018, B8-0226/2018 ir B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0225/2018

(keičia B8-0225/2018 ir B8-0226/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam ir Jaromír Štětina, PPE frakcijos vardu, Francisco Assis ir Ramón Jáuregui Atondo, S&D frakcijos vardu, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić ir Valdemar Tomaševski, ECR frakcijos vardu, Javier Nart ir Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu dėl rinkimų Venesueloje (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Priimta (P8_TA(2018)0199)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0227/2018 anuliuotas.)


7.11. Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos ir teminio tikslo „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 7 punktas) įgyvendinimo [2017/2285(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0200)


7.12. Vaikų migrantų apsauga (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0201)


7.13. Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0202)


7.14. Dabartinė avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėtis ir ateities perspektyvos Sąjungoje (balsavimas)

Pranešimas dėl dabartinės avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėties ir ateities perspektyvų Sąjungoje [2017/2117(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0203)


7.15. Žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pranešimas dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės Europos Sąjungoje [2017/2209(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0204)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly ir Daniel Hannan

Pranešimas: Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Seán Kelly

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rinkimų Venesueloje (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų migrantų apsaugos (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt ir Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl visuotinio draudimo siekiant panaikinti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská ir Dobromir Sośnierz.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


10. Asignavimų perkėlimas

Biudžeto komitetas,vadovaudamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų Nr. DEC 05/2018, Nr. DEC 07/2018, Nr. DEC 08/2018 ir Nr. DEC 09/2018 (III skirsnis – Komisija) perkėlimą


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 10/2018. III skirsnis - Komisija (N8-0060/2018 - C8-0163/2018 - 2018/2068(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių:

2.1) Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl baltaodžių ūkininkų padėties Pietų Afrikoje (B8-0178/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurto prieš moteris (B8-0179/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl į vyną pridedamo cukraus (B8-0180/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Salvatore Domenico Pogliese. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendros istorijos vadovėlio išleidimo (B8-0181/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos kalbų vartojimo vidurinio išsilavinimo programoje (B8-0182/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT


12. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


13. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. gegužės 28 d.2018 m. gegužės 31 d..


14. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 12.57 val.


15. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Bay, Christensen, Crowley, Gambús, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano


1 priedas. - Skyrimas į Europos prokuratūros atrankos grupės narius

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, De Castro, Delvaux, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika