Index 
Proces-verbal
PDF 260kWORD 73k
Joi, 3 mai 2018 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Alegerile prezidențiale din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Dezbatere cu prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, privind viitorul Europei (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Urări de bun venit
 6.Poziția Consiliului în prima lectură
 7.Votare
  7.1.Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare UE-Uzbekistan (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.2.Acordul-cadru UE-Coreea (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)
  7.3.Supunerea noii substanțe psihoactive ADB-CHMINACA unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Supunerea noii substanțe psihoactive CUMYL-4CN-BINACA unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/010 BE/Caterpillar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.6.Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.7.Obiecție depusă în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 (vot)
  7.8.Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European (vot)
  7.9.Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016 (vot)
  7.10.Alegerile prezidențiale din Venezuela (vot)
  7.11.Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” (vot)
  7.12.Protecția copiilor migranți (vot)
  7.13.Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (vot)
  7.14.Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE (vot)
  7.15.Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Transferuri de credite
 11.Depunere de documente
 12.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 13.Calendarul următoarelor ședințe
 14.Ridicarea ședinței
 15.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.09.


2. Alegerile prezidențiale din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Alegerile prezidențiale din Venezuela (2018/2695(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 2 mai 2018 (punctul 22 al PV din 2.5.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE; Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR; Javier Nart și Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, referitoare la alegerile din Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, referitoare la alegerile prezidențiale din Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Vot: punctul 7.10 al PV din 3.5.2018.


3. Dezbatere cu prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Belgiei, Charles Michel, privind viitorul Europei (2018/2621(RSP))

Președintele a făcut o declarație succintă pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Charles Michel (prim-ministrul Belgiei) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF (Președintele i-a invitat pe vorbitori să nu se abată de la subiectul dezbaterii), și Georgios Epitideios, neafiliat.

A intervenit Charles Michel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivo Belet, Ana Gomes, Marek Jurek, Gérard Deprez, Bronis Ropė, Peter Lundgren, Marc Tarabella, Henna Virkkunen, Ramón Jáuregui Atondo și Notis Marias.

A intervenit Charles Michel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivo Vajgl, Ana Miranda, Jiří Payne, Maria Arena, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Helga Stevens, Charles Goerens, Jordi Solé, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Hilde Vautmans, Juan Fernando López Aguilar, Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Seán Kelly și Maria Spyraki.

Au intervenit: Charles Michel (Președintele, după ce i-a mulțumit dlui Charles Michel, a remintit sprijinul Parlamentului pentru libertatea presei) și Ana Gomes.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.35.

A intervenit Maria Grapini.


5. Urări de bun venit

Președinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit unei delegații a Parlamentului Republicii Kârgâzstan, care a luat loc în tribuna oficială.


6. Poziția Consiliului în prima lectură

Președinta a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD))
retrimis comisiei competente: INTA

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta poziția sa începe să curgă de mâine, 4 mai 2018.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare UE-Uzbekistan (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0191)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.2. Acordul-cadru UE-Coreea (aderarea Croației) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui protocol la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0192)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


7.3. Supunerea noii substanțe psihoactive ADB-CHMINACA unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (ADB-CHMINACA) unor măsuri de control [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0193)


7.4. Supunerea noii substanțe psihoactive CUMYL-4CN-BINACA unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă (CUMYL-4CN-BINACA) unor măsuri de control [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0194)


7.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/010 BE/Caterpillar (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0195)


7.6. Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la Raportul anual pe 2016 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei [2017/2216(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0196)


7.7. Obiecție depusă în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: sfecla de zahăr modificată genetic H7-1 (vot)

Propunere de rezoluție depusă de comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106, alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Deputați responsabili: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0197)


7.8. Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European (vot)

Propunere de decizie referitoare la numirea Rachidei Dati ca membră a juriului menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 3.5.2018)

CANDIDATURA RACHIDEI DATI

Respins


7.9. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pe 2016 (vot)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2016 [2017/2190(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marco Valli (A8-0139/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0198)


7.10. Alegerile prezidențiale din Venezuela (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Alegerile prezidențiale din Venezuela (2018/2695(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 2 mai 2018 (punctul 22 al PV din 2.5.2018).

Propuneri de rezoluție anunțate la3 mai 2018 (punctul 2 al PV din 3.5.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0225/2018, B8-0226/2018 și B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0225/2018

(care înlocuiește B8-0225/2018 și B8-0226/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam și Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Francisco Assis și Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, Javier Nart și Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, referitoare la alegerile din Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Adoptat (P8_TA(2018)0199)

(Propunerea de rezoluție B8-0227/2018 a devenit caducă.)


7.11. Politica de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” (vot)

Raport referitor la punerea în aplicarea a politicii de coeziune și obiectivul tematic „promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” - articolul 9 alineatul (7) din Regulamentul privind dispozițiile comune [2017/2285(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0200)


7.12. Protecția copiilor migranți (vot)

Propunere de rezoluție B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0201)


7.13. Interdicția la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale (vot)

Propunere de rezoluție B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0202)


7.14. Situația actuală și perspective de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din UE (vot)

Raport referitor la situația actuală și perspectivele de viitor în sectoarele ovinelor și caprinelor din Uniune [2017/2117(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0203)


7.15. Pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană (vot)

Raport referitor la pluralismul și libertatea media în Uniunea Europeană [2017/2209(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0204)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly și Daniel Hannan

Raport Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Seán Kelly

Propunere de rezoluție referitoare la alegerile din Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins și Jiří Pospíšil

Raport Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Propunere de rezoluție referitoare la protecția copiilor migranți (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt și Anna Záborská

Propunere de rezoluție referitoare la o interdicție la nivel mondial pentru a elimina testarea pe animale a produselor cosmetice (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák și Andrejs Mamikins

Raport Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn și Dobromir Sośnierz

Raport Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská și Dobromir Sośnierz.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


10. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite pentru Comisia Europeană DEC 05/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 și DEC 09/2018 - Secțiunea III - Comisia


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 10/2018 - Sectiunea III - Comisia (N8-0060/2018 - C8-0163/2018 - 2018/2068(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

2) propuneri de rezoluție depuse de către deputați (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la situația „fermierilor albi” din Africa de Sud (B8-0178/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la violența împotriva femeilor (B8-0179/2018)

retrimis

comisiei competente :

FEMM

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la adaosul de zahăr în vin (B8-0180/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Salvatore Domenico Pogliese. Propunere de rezoluție referitoare la redactarea unui manual de istorie comun (B8-0181/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Angel Dzhambazki. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea limbilor europene în învățământul secundar (B8-0182/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT


12. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței de ieri vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


13. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 28 mai 2018 și 31 mai 2018.


14. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 12.57.


15. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Bay, Christensen, Crowley, Gambús, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano


Anexa 1 - Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, De Castro, Delvaux, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate