Kazalo 
Zapisnik
PDF 255kWORD 73k
Četrtek, 3. maj 2018 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Predsedniške volitve v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razprava s predsednikom belgijske vlade Charlesom Michelom o prihodnosti Evrope (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Dobrodošlica
 6.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Okvirni sporazum med EU in Korejo (pristop Hrvaške) (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)
  
7.3.Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov ADB-CHMINACA * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.4.Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov CUMYL-4CN-BINACA * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/010 BE/Caterpillar (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.6.Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.7.Nasprotovanje v skladu s členom 106: gensko spremenjena sladkorna pesa H7-1 (glasovanje)
  
7.8.Imenovanje člana v izbirno komisijo za mesto evropskega glavnega tožilca (glasovanje)
  
7.9.Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016 (glasovanje)
  
7.10.Predsedniške volitve v Venezueli (glasovanje)
  
7.11.Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ (glasovanje)
  
7.12.Zaščita otrok pri migracijah (glasovanje)
  
7.13.Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (glasovanje)
  
7.14.Trenutne razmere v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obeti zanju (glasovanje)
  
7.15.Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Prerazporeditev sredstev
 11.Predložitev dokumentov
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Zaključek seje
 15.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje člana v izbirno komisijo za mesto evropskega glavnega tožilca


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.09.


2. Predsedniške volitve v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Predsedniške volitve v Venezueli (2018/2695(RSP))

Razprava je potekala dne 2. maja 2018 (točka 22 zapisnika z dne 2.5.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tunne Kelam in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE; Charles Tannock, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR; Javier Nart et Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE o volitvah v Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018);

—   Francisco Assis in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine (prvi del) S&D o predsedniških volitvah v Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0226/2018);

—   Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou in Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0227/2018).

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 3.5.2018.


3. Razprava s predsednikom belgijske vlade Charlesom Michelom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom belgijske vlade Charlesom Michelom o prihodnosti Evrope (2018/2621(RSP))

Predsednik je podal kratko izjavo za otvoritev razprave.

Govorila sta Charles Michel (predsednik belgijske vlade) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine (prvi del) S&D, Sander Loones v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine (prvi del) EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine (prvi del) ENF (predsednik je govornike pozval, naj se držijo teme razprave), in Georgios Epitideios samostojni poslanec samostojna poslanka.

Govoril je Charles Michel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivo Belet, Ana Gomes, Marek Jurek, Gérard Deprez, Bronis Ropė, Peter Lundgren, Marc Tarabella, Henna Virkkunen, Ramón Jáuregui Atondo in Notis Marias.

Govoril je Charles Michel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivo Vajgl, Ana Miranda, Jiří Payne, Maria Arena, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Helga Stevens, Charles Goerens, Jordi Solé, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Hilde Vautmans, Juan Fernando López Aguilar, Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Seán Kelly in Maria Spyraki.

Govorila sta Charles Michel (predsednik se je zahvalil predsedniku vlade Charlesu Michelu in ponovil podporo Parlamenta svobodi tiska) in Ana Gomes.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik


4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.35.

Govorila je Maria Grapini.


5. Dobrodošlica

Predsedujoča je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico delegaciji parlamenta (Jogorku Kengesh) Kirgiške republike, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


6. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoča je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasila, da je od Sveta prejela naslednje stališče z razlogi, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (05700/1/2018 - C8-0168/2018 2013/0103(COD))

posredovano pristojnemu odboru: INTA

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 4. maja 2018.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Jozo Radoš (A8-0104/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0191)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.2. Okvirni sporazum med EU in Korejo (pristop Hrvaške) (člen 150 Poslovnika) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [07817/2016 - C8-0218/2017- 2015/0138(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0192)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


7.3. Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov ADB-CHMINACA * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) [05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0193)


7.4. Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov CUMYL-4CN-BINACA * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid (CUMYL-4CN-BINACA) [05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK IZVEDBENEGA SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0194)


7.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/010 BE/Caterpillar (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije (EGF//2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0195)


7.6. Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam [2017/2216(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0196)


7.7. Nasprotovanje v skladu s členom 106: gensko spremenjena sladkorna pesa H7-1 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je predložil odbor ENVI, v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjene koruze 1507 (KM-ØØØH71-4), v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Pristojni poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0197)


7.8. Imenovanje člana v izbirno komisijo za mesto evropskega glavnega tožilca (glasovanje)

Predlog sklepa o imenovanju Rachide Dati v izbirno komisijo, ustanovljeno na podlagi člena 14(3) Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (2018/2032(INS)) (B8-0219/2018) - Claude Moraes, v imenu odbora LIBE

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 3.5.2018)

KANDIDATURA RACHIDE DATI

Zavrnjeno


7.9. Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2016 [2017/2190(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Marco Valli (A8-0139/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0198)


7.10. Predsedniške volitve v Venezueli (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Predsedniške volitve v Venezueli (2018/2695(RSP))

Razprava je potekala dne 2. maja 2018 (točka 22 zapisnika z dne 2.5.2018).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 3. maja 2018 (točka 2 zapisnika z dne 3.5.2018).

Predlogi resolucij B8-0225/2018, B8-0226/2018 in B8-0227/2018 (2018/2695(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0225/2018

(ki nadomešča B8-0225/2018 in B8-0226/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, David McAllister, Ivan Štefanec, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam in Jaromír Štětina v imenu skupine PPE, Francisco Assis in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Ruža Tomašić in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR, Javier Nart in Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE o volitvah v Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018).

Sprejeto (P8_TA(2018)0199)

(Predlog resolucije B8-0227/2018 je brezpredmeten.)


7.11. Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ (glasovanje)

Poročilo o izvajanju kohezijske politike in tematskem cilju „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ – člen 9(7) uredbe o skupnih določbah [2017/2285(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Andrey Novakov (A8-0136/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0200)


7.12. Zaščita otrok pri migracijah (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0218/2018 (2018/2660(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0201)


7.13. Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0217/2018 (2017/2922(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0202)


7.14. Trenutne razmere v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obeti zanju (glasovanje)

Poročilo o trenutnih razmerah v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obetih zanju [2017/2117(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Esther Herranz García (A8-0064/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0203)


7.15. Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji (glasovanje)

Poročilo o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji [2017/2209(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0204)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly in Daniel Hannan

Poročilo: Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Seán Kelly

Predlog resolucije o volitvah v Venezueli (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins in Jiří Pospíšil

Poročilo: Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Predlog resolucije o zaščiti otrok pri migracijah (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt in Anna Záborská

Predlog resolucije o globalni prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák in Andrejs Mamikins

Poročilo: Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská in Dobromir Sośnierz.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


10. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 05/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 in DEC 09/2018 – Oddelek III – Komisija.


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 10/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0060/2018 - C8-0163/2018 - 2018/2068(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) predlogi resolucij, ki so jih vložili poslanci Parlamenta (člen 133 Poslovnika)

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o položaju belih kmetov v Južni Afriki (B8-0178/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nasilju nad ženskami (B8-0179/2018)

posredovano

pristojni odbor :

FEMM

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o dodajanju sladkorja v vino (B8-0180/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Salvatore Domenico Pogliese. Predlog resolucije o pripravi učbenika o skupni zgodovini (B8-0181/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Angel Dzhambazki. Predlog resolucije o uporabi evropskih jezikov v srednješolskem izobraževanju (B8-0182/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT


12. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložila v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


13. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 28. maja 2018 do 31. maja 2018.


14. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 12.57.


15. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Bay, Christensen, Crowley, Gambús, Händel, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Matias, Ponga, Rebega, Sassoli, Schaake, Thun und Hohenstein, Valenciano


Priloga 1 - Imenovanje člana v izbirno komisijo za mesto evropskega glavnega tožilca

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Klinz, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Carver, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Evi, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Ciocca, Colombier, Elissen, Goddyn, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Monot, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Reding, Ribeiro, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, De Castro, Delvaux, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Kouroumbashev, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Noichl, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov