Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 28. mai 2018 - Strasbourg

12. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)

President andis teada, et ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt ega ka üheltki fraktsioonilt taotlust panna hääletusele institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsus, millest anti teada kolmapäeva, 2. mai 2018. aasta protokollis (2.5.2018 protokollipunkt 10).

ECON-komisjon võib seega pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist läbirääkimistega alustada.

°
° ° °

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

- LIBE-komisjon, seoses raportiga, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EL (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Raportöör: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON-komisjon, seoses raportiga, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN-komisjon, seoses raportiga, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Raportöör: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, st teisipäeva, 29. mai 2018. aasta südaööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika