Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. - Strasbūras

12. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad jis nėra gavęs prašymų iš narių ar frakcijų, kurių skaičius siektų būtiną minimalų balsų skaičių, dėl balsavimo dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtas trečiadienio 2 gegužės 2018 (2018 05 02 protokolo 10 punktas) protokole.

ECON komitetas pradės tarpinstitucines deryba po datos, nustatytos Darbo tvarkos taisyklių 69c staripsnio 2 dalyje.

°
° ° °

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- LIBE komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka Sąjungoje ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Pranešėja: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2018 m. gegužės 29 d., antradienio, vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika