Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg

12. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 2 mei 2018 (punt 10 van de notulen van 2.5.2018).

De commissie ECON kon de onderhandelingen dus aanvatten na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- Commissie ECON, op basis van het verslag voor een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- Commissie TRAN, op basis van het verslag voor een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Rapporteur: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen, dinsdag 29 mei 2018 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid