Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 28. mája 2018 - Štrasburg

12. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo politickej skupiny alebo politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, nedostal žiadosť o hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania oznámenom v zápisnici zo stredy 2. mája 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 2.5.2018).

Výbor ECON preto mohol začať rokovania po vypršaní lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

°
° ° °

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- výbor ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- výbor TRAN na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Spravodajkyňa: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do polnoci zajtra, t. j. utorka 29. mája 2018, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia