Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

15. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 30 май 2018 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (EО) № 715/2007 и (EО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/EО (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/EС относно енергийната ефективност (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1257/2013, директиви 94/63/ЕО и 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 86/278/ЕИО и 87/217/ЕИО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 — 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност