Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk

15. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 30. května 2018 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí