Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 28. maj 2018 - Strasbourg

15. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 30. maj 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og Rådets direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Europa-parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse nr. 529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EUF) nr. 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og forordning (EUF) nr. 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik