Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. - Strasbūras

15. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2018 m. gegužės 30 d., trečiadienį, i pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 94/63/EB ir 2009/31/EB bei Tarybos direktyvų 86/278/EEB ir 87/217/EEB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

Atnaujinta: 2019 m. vasario 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika