Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs - Strasbūra

15. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 30. maijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 – 2015/0275(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 – 2015/0274(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 – 2015/0272(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 – 2016/0014(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 un Direktīvas 94/63/EK un 2009/31/EK un Padomes Direktīvas 86/278/EEK un 87/217/EEK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 – 2016/0231(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika