Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 28. maj 2018 - Strasbourg

15. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 30. maja 2018, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1257/2013, direktiv 94/63/ES in 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 86/278/EGS in 87/217/EGS v zvezi s postopkovnimi pravili na področju okoljskega poročanja ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov