Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk

20. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s čl. 325 odst. 4 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, TRAN, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie návrh konzultovat s evropským inspektorem ochrany údajů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, EMPL, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamnetu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Barbadosem, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Příloha návrhu Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - výbor ECON - Zpravodajové: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (2017/2064(INL)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Zpráva o uplatňování kontrolních opatření pro stanovení souladu rybolovných produktů s kritérii pro přístup na trh EU (2017/2129(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Zpráva o provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013 (2017/2088(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Libyi (2018/2017(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Zpráva k výroční zprávě o fungování schengenského prostoru (2017/2256(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2017 (2018/2009(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Zpráva o provádění strategie EU pro mládež (2017/2259(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Zpráva o optimalizaci hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (2017/2119(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Zpráva o udržitelných financích (2018/2007(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Zpráva o provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) (2017/2087(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Zpráva k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky (2017/2070(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Zpráva o provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - výbor DEVE - výbor FEMM - Zpravodajky: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Zpráva o provádění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (2016/2328(INI)) - výbor LIBE - výbor FEMM - Zpravodajky: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Zpráva o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (2016/2018(INI)) - výbor JURI - výbor AFCO - Zpravodajové: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Zpráva o budoucnosti potravinářství a zemědělství (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí