Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 28. maj 2018 - Strasbourg

20. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 325,stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, TRAN, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON, EMPL, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, IMCO, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Forslag til en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON - Ordfører: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH - Ordfører: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN - Ordfører: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA - Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA - Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON - Ordførere: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (2017/2064(INL)) - TRAN - Ordfører: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af foranstaltninger til kontrol af fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (2017/2129(INI)) - PECH - Ordfører: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (2017/2088(INI)) - AGRI - Ordfører: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Libyen (2018/2017(INI)) - AFET - Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Betænkning om årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (2017/2256(INI)) - LIBE - Ordfører: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet 2017 (2018/2009(INI)) - JURI - Ordfører: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (2017/2259(INI)) - CULT - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Betænkning om optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor (2017/2119(INI)) - PECH - Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Betænkning om bæredygtig finansiering (2018/2007(INI)) - ECON - Ordfører: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) (2017/2087(INI)) - ENVI - Ordfører: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Betænkning om årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (2017/2070(INI)) - INTA - Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Betænkning om gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestregrene om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE - FEMM - Ordfører: Linda McAvan - Ordfører: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (2016/2328(INI)) - LIBE - FEMM - Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Betænkning om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2016/2018(INI)) - JURI - AFCO - Ordfører: Pavel Svoboda - Ordfører: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2018/000 TA 2018 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Betænkning om fremtiden for fødevarer og landbrug (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI - Ordfører: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) følgende indstilling ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA - Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik