Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 28. toukokuuta 2018 - Strasbourg

20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 4 kohdan mukaisesti tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan säännösten mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettua tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON, EMPL, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, IMCO, JURI

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Barbadosin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Saint Kitts ja Nevisin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Saint Kitts ja Nevisin federaation välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

INTA

- Esitys lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Mietintö suosituksista komissiolle moottoriajoneuvojen matkamittarien manipuloinnista: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (2017/2064(INL)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Mietintö sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia (2017/2129(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Mietintö YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (2017/2088(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Libyasta (2018/2017(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Mietintö Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta (2017/2256(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Mietintö EU:n oikeusalan tulostaulusta 2017 (2018/2009(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Mietintö EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanosta (2017/2259(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Mietintö EU:n kalatalousalan arvoketjun optimoinnista (2017/2119(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Mietintö kestävästä rahoituksesta (2018/2007(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Mietintö ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) täytäntöönpanosta (2017/2087(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Mietintö vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2070(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Mietintö yhteisen valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpanosta – Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020) (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE -valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Linda McAvan - Esittelijä: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Mietintö rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU täytäntöönpanosta (2016/2328(INI)) - LIBE-valiokunta - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta (2016/2018(INI)) - JURI-valiokunta - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda - Esittelijä: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2018 varainhoitovuodeksi 2018, joka on oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Mietintö ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) suositus toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö