Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs - Strasbūra

20. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Atbilstoši Līguma 325. panta 4. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE, TRAN, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON, EMPL, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

INTA

- 2018. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Priekšlikums Iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 –-2018/0145(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Miguel Viegas (A8-0147/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1139 groza attiecībā uz zvejas izraisītas zivju mirstības diapazoniem un aizsardzības līmeņiem, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH komiteja - Referents: Alain Cadec (A8-0149/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumu Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Claudia Țapardel (A8-0150/2018).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0151/2018).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0152/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON komiteja - Referenti: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (Kodificēta versija) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par manipulācijām ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (2017/2064(INL)) - TRAN komiteja - Referents: Ismail Ertug (A8-0155/2018).

- Ziņojums par kontroles pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem (2017/2129(INI)) - PECH komiteja - Referente: Linnéa Engström (A8-0156/2018).

- Ziņojums par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas (2017/2088(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Nicola Caputo (A8-0157/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju (2018/2017(INI)) - AFET komiteja - Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Šengenas zonas darbību (2017/2256(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A8-0160/2018).

- Ziņojums par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā (2018/2009(INI)) - JURI komiteja - Referente: Jytte Guteland (A8-0161/2018).

- Ziņojums par ES jaunatnes stratēģijas īstenošanu (2017/2259(INI)) - CULT komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018).

- Ziņojums par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē (2017/2119(INI)) - PECH komiteja - Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018).

- Ziņojums par ilgtspējīgām finansēm (2018/2007(INI)) - ECON komiteja - Referente: Molly Scott Cato (A8-0164/2018).

- Ziņojums par Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošanu (2017/2087(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Frédérique Ries (A8-0165/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (2017/2070(INI)) - INTA komiteja - Referente: Tokia Saïfi (A8-0166/2018).

- Ziņojums par kopīgā dienestu darba dokumenta “Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182) īstenošanu (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE komiteja - FEMM komiteja - Referente: Linda McAvan - Referente: Dubravka Šuica (A8-0167/2018).

- Ziņojums par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu (2016/2328(INI)) - LIBE komiteja - FEMM komiteja - Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Referente: Angelika Mlinar (A8-0168/2018).

- Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu (2016/2018(INI)) - JURI komiteja - AFCO komiteja - Referents: Pavel Svoboda - Referents: Richard Corbett (A8-0170/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu procedūru starptautiskajai aizsardzībai Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0171/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018).

- Ziņojums par pārtikas un lauksaimniecības nākotni (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018).

2.2. Ieteikums otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA komiteja - Referents: Christofer Fjellner (A8-0182/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika