Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - Strasburg

20. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości izrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka włańcuchu żywnościowym, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności ipaszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych wżywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [wsprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu zżywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych iśrodków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [wsprawie nowej żywności] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie zinformacji finansowych iinnych informacji wcelu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń wich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii idokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii iczłonkom ich rodzin korzystającym zprawa do swobodnego przemieszczania się (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

Zgodnie z art. 325 ust. 4 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości iprzejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających zusług pośrednictwa internetowego (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, TRAN, JURI

-Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z postanowieniami art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 wodniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia ipodziału spółek (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON, EMPL, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania ifunkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 irozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

INTA

- Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszącego wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany isprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 wsprawie homologacji inadzoru rynku pojazdów rolniczych ileśnych (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Wniosek dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczynie: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie manipulowania licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (2017/2064(INL)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia środków kontroli w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (2017/2129(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (2017/2088(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Libii (2018/2017(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen (2017/2256(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (2018/2009(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wykonania strategii UE na rzecz młodzieży (2017/2259(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Sprawozdanie w sprawie optymalizacji łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (2017/2119(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów (2018/2007(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (2017/2087(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji wspólnej polityki handlowej (2017/2070(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - komisja DEVE - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Linda McAvan - Sprawozdawczyni: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (2016/2328(INI)) - komisja LIBE - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Sprawozdanie w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2016/2018(INI)) - komisja JURI - komisja AFCO - Sprawozdawca: Pavel Svoboda - Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2018 na rok budżetowy 2018, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) zalecenie do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności