Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 28. maj 2018 - Strasbourg

20. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi PrilogeXVII k Uredbi(ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe(EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ITRE, TRAN, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

ECON, EMPL, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, IMCO, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Bahami o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo ter Antigvo in Barbudo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Barbadosom o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

INTA

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2018, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

- Predlog - Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb(ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

2) od odborov

2.1) poročila

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - odbor ECON - Poročevalke: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Poročilo s priporočili Komisiji o manipulaciji s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU (2017/2064(INL)) - odbor TRAN - Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Poročilo o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU (2017/2129(INI)) - odbor PECH - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Poročilo o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmetovalce v EU po reformi leta 2013 (2017/2088(INI)) - odbor AGRI - Poročevalec: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Libiji (2018/2017(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o delovanju schengenskega območja (2017/2256(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (2018/2009(INI)) - odbor JURI - Poročevalka: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Poročilo o izvajanju strategije EU za mlade (2017/2259(INI)) - odbor CULT - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Poročilo o optimizaciji vrednostne verige v ribiškem sektorju EU (2017/2119(INI)) - odbor PECH - Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Poročilo o vzdržnih financah (2018/2007(INI)) - odbor ECON - Poročevalka: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Poročilo o izvajanju direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) (2017/2087(INI)) - odbor ENVI - Poročevalka: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike (2017/2070(INI)) - odbor INTA - Poročevalka: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Poročilo o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182 – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - odbor DEVE - odbor FEMM - Poročevalka: Linda McAvan - Poročevalka: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (2016/2328(INI)) - odbor LIBE - odbor FEMM - Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Poročilo o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2016/2018(INI)) - odbor JURI - odbor AFCO - Poročevalec: Pavel Svoboda - Poročevalec: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2018 za proračunsko leto 2018, priloženem predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Poročilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - odbor AGRI - Poročevalec: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) priporočilo za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov