Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

20. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 325.4 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 16 i EUF-fördraget, höra Europeiska datatillsynsmannen om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ECON, EMPL, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

BUDG, IMCO, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Samväldet Bahamas om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Samväldet Bahamas om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Antigua och Barbuda om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Antigua och Barbuda om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Barbados om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Barbados om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Federationen Saint Kitts och Nevis om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Saint Kitts och Nevis om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Mauritius om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Mauritius om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2018 års allmänna budget som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

- Förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (2017/2064(INL)) - utskottet TRAN - Föredragande: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Betänkande om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden (2017/2129(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (2017/2088(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Libyen (2018/2017(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Betänkande om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (2017/2256(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Betänkande om resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (2018/2009(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi (2017/2259(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Betänkande om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (2017/2119(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Betänkande om hållbara finanser (2018/2007(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Betänkande om genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (2017/2087(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (2017/2070(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Betänkande om genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - utskottet DEVE - utskottet FEMM - Föredragande: Linda McAvan - Föredragande: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (2016/2328(INI)) - utskottet LIBE - utskottet FEMM - Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Betänkande om tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2016/2018(INI)) - utskottet JURI - utskottet AFCO - Föredragande: Pavel Svoboda - Föredragande: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2018 för budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Betänkande om framtiden för livsmedel och jordbruk (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) andrabehandlingsrekommendation:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy