Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

21. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за второто пленарно заседание през май 2018 г. (PE 621.808/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Председателят съобщи, че Председателският съвет е одобрил искането на специалната комисия относно тероризма (TERR) за удължаване с два месеца на нейния мандат.

Удължаването е необходимо, за да може комисията TERR да изпълни своя мандат.

Решението е вписано във времето за гласуване във вторник и ще се счита за прието, ако не бъде повдигнато възражение.

Искане от страна на групата PPE за отлагане на гласуването на доклада на Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) „Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество“ (точка 20 от окончателния проект на дневен ред) в сряда.

Изказа се Pavel Svoboda, от името на групата PPE, който обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Искане от страна на групата Verts/ALE за приключване на разискванията във връзка с изявлението на Комисията относно ограниченията върху износа от ЕС на стомана и алуминий, наложени от САЩ (точка 78 от окончателния проект на дневен ред) посредством представянето на предложение за резолюция, което да бъде гласувано в четвъртък.

Изказаха се: Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, и Alessia Maria Mosca против искането.

С поименно гласуване (54 за, 233 против, 9 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Искане от страна на групата GUE/NGL за добавяне като трета точка следобеда на изявленията на Съвета и на Комисията относно мерките за прилагане и поддържане на Съвместния всеобхватен план за действие (без резолюция).

Изказаха се: Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Victor Boştinaru против искането.

С поименно гласуване (73 за, 215 против, 4 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Искане от страна на групата GUE/NGL за добавяне като пета точка следобеда на въпрос с искане за устен отговор към Съвета относно Договора за забрана на ядрените оръжия.

Изказа се João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането.

С поименно гласуване (142 за, 151 против, 5 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Искане от страна на групата GUE/NGL за добавяне като втора точка следобеда на изявленията на Съвета и на Комисията относно прекомерното използване на сила срещу бежанците и мигрантите, случая Мауда.

Изказаха се: Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Tomáš Zdechovský против искането.

С поименно гласуване (128 за, 149 против, 13 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Искане от страна на групата S&D за добавяне като трета точка следобеда на въпрос с искане за устен отговор към Комисията относно „Включване на регистрираните партньорства в приложното поле на глава I от Регламента Брюксел IIа (преработен текст)“ (без резолюция).

Изказа се Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, която обоснова искането.

С поименно гласуване (150 за, 114 против, 10 въздържали се), Парламентът одобри искането.

Искане от страна на групата PPE а добавяне като втора точка следобеда на доклада на Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) „Механизъм за гражданска защита на Съюза“.

Изказа се Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Изказа се Edouard Martin, относно последващите стъпки след приемането, на 26 октомври 2017 г., на резолюцията относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (точка 10 от протокола от 26.10.2017 г.) (Председателят увери, че Бюрото и консултативният комитет продължават да работят в желаната от Парламента посока).

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност