Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 28. maj 2018 - Strasbourg

21. Arbejdsplan
CRE

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden mai II 2018 (PE 621.808/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde godkendt anmodningen fra Det Særlige Uvalg om Terrorisme (TERR) om at forlænge dets funktionsperiode med to måneder.

Denne forlængelse var nødvendig, for at TERR kunne varetage sit mandat.

Denne afgørelse ville blive opført under afstemningstiden tirsdag og ville blive anset for vedtaget, såfremt der ingen indsigelser gøres.

Anmodning fra PPE-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkningen Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (punkt 20 i protokollen) til onsdag.

Taler: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om redegørelsen ved Kommissionen om USA's toldsatser i stål- og aluminiumssektoren med forelæggelse af et beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Alessia Maria Mosca, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (54 for, 233 imod, 9 hverken/eller).

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje redegørelser ved Rådet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser og bevarelse af den fælles omfattende handlingsplan (uden beslutning).

Talere: Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Victor Boştinaru, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (73 for, 215 imod, 4 hverken/eller).

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje en mundtlig forespørgsel til Rådet om traktaten om forbud mod kernevåben.

Taler: João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (142 for, 151 imod, 5 hverken/eller).

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje redegørelser ved Rådet og Kommissionen om "Overdreven magtanvendelse mod flygtninge og migranter, navnlig sagen om Mawda".

Talere: Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Tomáš Zdechovský, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (128 for, 149 imod, 13 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje en mundtlig forespørgsel til Kommissionen om "Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber" (uden beslutning).

Taler: Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (150 for, 114 imod, 10 hverken/eller).

Anmodning fra PPE-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje betænkningen Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) "En EU-civilbeskyttelsesmekanisme".

Taler: Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Taler: Edouard Martin, om opfølgningen på vedtagelsen den 26. oktober 2017 af beslutningen om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU (punkt 10 i protokollen af 26.10.2017) (formanden forsikrede, at Præsidiet og det rådgivende udvalg fortsætter arbejdet på området i overensstemmelse med plenarforsamlingens vilje).

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik