Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - Strasburg

21. Porządek obrad
CRE

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji majowej w 2018 r. (PE 621.808/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Wtorek

Przewodniczący poinformował, że Konferencja Przewodniczących przyjęła wniosek Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (TERR) w sprawie przedłużenia jej mandatu o dwa miesiące.

Te dodatkowe dwa miesiące są potrzebne, aby komisja TERR mogła wykonać swój mandat.

Głosowanie nad tą decyzją odbędzie się we wtorek i zostanie uznana ona za przyjętą, jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu.

Wniosek grupy PPE o przełożenie głosowania nad sprawozdaniem Pavla Svobody i Richarda Corbetta (A8-0170/2018) w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (pkt 20 PDOJ) na środę.

Głos zabrał Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, aby uzasadnić wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE o zakończenie debaty na temat oświadczenia Komisji w sprawie stawek celnych Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium (pkt 78 PDOJ) złożeniem projektu rezolucji, który zostałby poddany pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrały: Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek, i Alessia Maria Mosca przeciwko wnioskowi.

W GI (54 za, 233 przeciw, 9 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie jako trzeciego punktu popołudniowych obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie środków realizacji i utrzymania Wspólnego kompleksowego planu działania (bez rezolucji).

Głos zabrali: Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Victor Boştinaru przeciwko wnioskowi.

W GI (73 za, 215 przeciw, 4 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie jako piątego punktu popołudniowych obrad pytania do Rady wymagającego odpowiedzi ustnej w sprawie traktatu o zakazie broni jądrowej.

Głos zabrał João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, który uzasadnił wniosek.

W GI (142 za, 151 przeciw, 5 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie jako drugiego punktu popołudniowych obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie nadużywania siły wobec uchodźców i migrantów oraz przypadku Mawdy.

Głos zabrali: Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Tomáš Zdechovský przeciwko wnioskowi.

W GI (128 za, 149 przeciw, 13 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy S&D o dodanie jako trzeciego punktu popołudniowych obrad pytania do Komisji wymagającego odpowiedzi ustnej w sprawie rozszerzenia zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (bez rezolucji).

Głos zabrała Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek.

W GI (150 za, 114 przeciw, 10 wstrzymało się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy PPE o dodanie jako drugiego punktu popołudniowych obrad sprawozdania Elisabetty Gardini (A8-0180/2018) w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Głos zabrała Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, która uzasadniła wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrał Edouard Martin, w sprawie działań podjętych w związku z przyjęciem w dniu 26 października 2017 r. rezolucji w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE (pkt 10 protokołu z dnia 26.10.2017) (Przewodniczący zapewnił, że Prezydium i komitet doradczy nadal pracują zgodnie z kierunkiem nadanym przez Parlament).

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności