Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg

21. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i mai II 2018 (PE 621.808/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Talmannen meddelade att talmanskonferensen hade godkänt begäran från det särskilda utskottet om terrorismfrågor (TERR) om att förlänga mandatet med två månader.

Förlängningen var nödvändig för att TERR skulle kunna genomföra sitt uppdrag.

Beslutet skulle föras upp på omröstningslistan på tisdagen och skulle anses antaget om inga invändningar framfördes.

Begäran från PPE-gruppen om att flytta omröstningen om betänkandet av Pavel Svoboda och Richard Corbett (A8-0170/2018) om tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (punkt 20 i PDOJ) till onsdagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, för begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Begäran från Verts/ALE-gruppen om att avsluta debatten om kommissionens uttalande om USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn (punkt 78 du PDOJ) med ett resolutionsförslag, som skulle tas upp till omröstning på torsdagen.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, för begäran, och Alessia Maria Mosca, mot begäran.

Genom omröstning med namnupprop (54 röster för, 233 röster emot, 9 nedlagda röster), avslog parlamentet begäran.

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till, som tredje punkt på eftermiddagen, uttalanden från rådet och kommissionen om åtgärder för genomförande och upprätthållande av den gemensamma övergripande handlingsplanen (utan resolution).

Talare: Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, för begäran, och Victor Boştinaru, mot begäran.

Genom omröstning med namnupprop (73 röster för, 215 röster emot, 4 nedlagda röster), avslog parlamentet begäran.

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till, som femte punkt på eftermiddagen, en muntlig fråga till rådet om fördraget om förbud mot kärnvapen.

Talare: João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, för begäran.

Genom omröstning med namnupprop (142 röster för, 151 röster emot, 5 nedlagda röster), avslog parlamentet begäran.

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till, som andra punkt på eftermiddagen, uttalanden från rådet och kommissionen om överdrivet våld mot flyktingar och migranter, fallet Mawda.

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, för begäran, och Tomáš Zdechovský, mot begäran.

Genom omröstning med namnupprop (128 röster för, 149 röster emot, 13 nedlagda röster), avslog parlamentet begäran.

Begäran från S&D-gruppen om att lägga till, som tredje punkt på eftermiddagen, en muntlig fråga till kommissionen om utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (utan resolution).

Talare: Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, för begäran.

Genom omröstning med namnupprop (150 röster för, 114 röster emot, 10 nedlagda röster), godkände parlamentet begäran.

Begäran från PPE-gruppen om att lägga till, som andra punkt på eftermiddagen, Elisabetta Gardinis betänkande (A8-0180/2018) om unionens civilskyddsmekanism.

Talare: Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, för begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Edouard Martin, om uppföljningen av den resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergepp i EU som antagits den 26 oktober 2017 (punkt 10 i protokollet av den 26.10.2017) (talmannen försäkrade att presidiet och den rådgivande kommittén fortsätter att arbeta i den riktning som parlamentet bestämt).

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy